แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เว็บบอร์ดข่าวสาร

หัวข้อเรื่อง โดย วันที่ประกาศ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สทบ. ผ่านช่องทางไหนบ้าง นางขวัญตา ทองสันต์ 27 เมษายน 2566
การจัดงานสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง กำหนดจัดงานที่ไหนบ้าง และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร นางอรนุช ดวงศรี 27 เมษายน 2566
แนวทางการดำเนินงานโครงการข้าวรักษ์โลก ระยะที่ 2 เป็นอย่างไร นางสมร บัวเงิน 27 เมษายน 2566
การเบิกจ่ายงบเครือข่ายสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนไหน นายปัญญา สามเสน 27 เมษายน 2566
การสำรวจความประสงค์การลงทะเบียนโครงการโคล้าน ครอบครัว ยังสามารถดำเนินการได้หรือไม่ นายธนูศร ปัญญาสาร 27 เมษายน 2566
แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของ สทบ. เป็นอย่างไร นางสมจิตร บุญมี 27 เมษายน 2566
การจัดตั้้งสถาบันการเงินชุมชนต้องทำอย่างไร นายประกอบ บุญปลูก 27 เมษายน 2566
หากกรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นวาระจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร พี่ใหญ่ 28 เมษายน 2565
เงินกองทุนหมู่บ้าน ประกอบไปด้วยเงินประเภทใดบ้าง มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานอย่างไร สาธิณี 28 เมษายน 2565
การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านทำอย่างไร นภาพร 27 เมษายน 2565
เงินขาดบัญชี น้ำนิ่ง 27 เมษายน 2565
กองทุนหมู่บ้านจดทะเบียนนิติบุคคล วดี 25 เมษายน 2565
ใครเป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ผญบ.กทบ. 25 เมษายน 2565
หากต้องการติดต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถติดต่อได้ที่ใด นราทิพย์ โพธิ์ศรี 25 เมษายน 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (หน่วยงาน) ศุภชัย 05 มีนาคม 2565
งบดุลกองทุนหมู่บ้าน พัชราภรณ์ 13 พฤษภาคม 2564
สอบถามเรื่องที่ทำการกองทุน ดวงดาว 13 พฤษภาคม 2564

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)