แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (หน่วยงาน)

ตามมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า "การปิดบัญชีให้กระทำปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ และให้จัดส่งงบการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้เสนองบการเงินดังกล่าวต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา อยากทราบว่า ทาง สทบ. (ส่วนกลาง) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ หรือได้ลงในเว็ปไซด์ของทาง สทบ. (ส่วนกลาง) หรือไม่อย่างไร อยากจะอ่านรายงานของผู้สอบบัญชีและดูรายงานทางการเงินครับ ขอบคุณมากครับ


แสดงความคิดเห็น


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)