แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เงินกองทุนหมู่บ้าน ประกอบไปด้วยเงินประเภทใดบ้าง มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานอย่างไร

เงินกองทุนหมู่บ้าน ประกอบไปด้วยเงินประเภทใดบ้าง มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานอย่างไร


แสดงความคิดเห็น


  • user
    admin (บุคคลทั่วไป) ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๑ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 2) บัญชีเงินสะสมหมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๒ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินฝากประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 3) บัญชีเงินกู้ยืมหมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๓ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายหรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพสวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใด 4) บัญชีเงินอุดหนุนหมายความว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๔ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินอุดหนุนหรือเงินบริจาค นอกเหนือจากเงินกองทุนหมู่บ้านตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ยังได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจากรัฐบาล ให้กองทุนหมู่บ้านและบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ 2) โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ พ.ศ. 2558 ๓) โครงการประชารัฐ แบ่งออกเป็น 4 โครงการย่อย ดังนี้ ๓.1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2559 ๓.๒) โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2560 ๓.๓) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2561 ๓.๔) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563 โดยวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายเงิน และการบริหารแต่ละโครงการเป็นไปตามระเบียบเฉพาะของแต่ละโครงการ
    ม.ย. 28, 2022 2:02 pm

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)