แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หากกรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นวาระจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร

กรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง พ้นวาระการดำรงตำแหน่งแล้วหากไม่มีผู้ใดเข้าเป็นกรรมการและกรรมการชุดเก่าจะเป็นกรรมการต่อไปได้หรือไม่


แสดงความคิดเห็น


  • user
    admin (บุคคลทั่วไป) ให้เปิดประชุมสมาชิกและดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 วรรค 5 " กรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับคัดเลือก แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสอง วาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้รับมติ จากการประชุมประชาคม โดยมีคะแนนเสียงสามในสี่ รับรองให้เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กรรมการกองทุน ชุมชนเมืองต่อและมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติงานต่อไป ให้มีสิทธิเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อไปตามวาระ"
    ม.ย. 28, 2022 1:53 pm

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)