จัดซื้อจัดจ้าง:  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

16 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมเสียง และชุดไมค์ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมชุดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิถุนายน 2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางสื่อโทรทัศน์ เรื่องง่ายใกล้ตัว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 เมษายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
30 เมษายน 2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการสำนักงาน สทบ.สาขา 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
16 มกราคม 2563 ประกาศยกเลิก ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการการศึกษา รูปแบบและแนวทางการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการการศึกษา รูปแบบและแนวทางการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ลงหลัก ปักฐาน สร้างไทย
24 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน (ตลาดลานบุญ สมุนไพร ครั้งที่ 2)
19 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา NEXT Digital Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธันวาคม 2562 ประกาศ สทบ. เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา NEXT Digital Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา และการฝึกอบรมโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง (MOU) และการจัดประชุมอบรมกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา
11 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมออกร้านขายของภูมิปัญญาท้องถิ่น Nan City Run Half Marathon Run Fun Fest 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา NEXT Digital Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพและงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า Internet Leased Line โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่าพื้นที่จัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างดำเนินโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธันวาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
01 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สาขา) เดือนพฤศจิกายน 2562
28 ตุลาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
25 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้
25 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน
18 ตุลาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา (เปิดปฏิบัติการกล้าไม้ประชารัฐ)
09 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระดับปฏิบัติการ
27 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต สทบ.สาขา
27 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สาขา)
28 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานปาฐกถาพิเศษหัวข้อธรรมาภิบาลท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
27 สิงหาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
03 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดบูธแสดงผลงานและนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเ มืองแห่งชาติ ภายในงาน Smart Expo 2019
10 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
27 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)
27 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)
28 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา 12
21 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
06 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางประชารัฐ
15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างดำเนินการจัดงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเผยแพร่องค์ความรู้โครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดำเนินการจัดแสดงผลงานนิทรรศการสนับสนุนโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
14 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเผยแพร่ควมรู้และข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสุพรรณบุรี สทบ สาขา 12
30 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาญจนบุรี สทบ สาขา 12
24 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0
19 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่องค์ความรู้การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs,Sustainable Development)
11 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสมุทรสาคร
01 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครือข่ายรายเดือนสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต
27 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง
26 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สทบ.สาขา
25 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)
25 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Internet Leased Line
06 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสกู๊ปพิเศษในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ การดำเนินนโยบายสนับสนุนเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
06 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง"
09 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
06 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในงานพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทบ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
06 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของสำนักงานกองทุนฯ ประจำปี 2561
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ภายในงาน Smart SME Expo 2018
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานเสวนาพิเศษท้องถิ่นการการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคีเครือข่าย
12 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่วันจัดเตรียมงาน (12 มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดเสนอราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
04 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ สทบ.สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
14 กุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อจัดจ้างสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2020 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)