แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จัดซื้อจัดจ้าง:  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

05 มิถุนายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการระบบบริหารจัดการโคเศรษฐกิจเพื่อชุมชน โดยวิธีคัดเลือก
20 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)
20 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ การดำเนินโครงการประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อคลิปวิดีโอ e-learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงโค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธิ์โครงการโคผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การเลี้ยงโคผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลสถานะการเงินและศักยภาพการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีคัดเลือก
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงโค ภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงโค แก้หนี้ แก้จน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อม่านปรับแสงและสติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก พร้อมติดตั้งศูนย์ประสานงาน โครงการพัฒนาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างพัฒนาระบบรายงานข้อมูลโครงการนำร่อง ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีคัดเลือก
31 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมซนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)
26 ธันวาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)
06 ธันวาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และจัดหาแหล่งจัดเก็บข้อมูลกลางของ สทบ.สาขาเขต ด้วย NAS (Network Attached Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ สทบ.สัญจร ๑๓ สาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชน โครงการประชารัฐต้นแบบ BCG คณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมชุดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ สทบ. โดยวิธีคัดเลือก
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สทบ.ส่วนกลาง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมองค์ความรู้โครงการโคล้านครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากแก่หมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับรองรับการปฏิบัติงานของ สทบ.สาขาเขต พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Router Board (Mikro Tik) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่ารถประจำศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมือง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Internet Leased Line และ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย CO-location Service ๑ Rack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สทบ.ส่วนกลาง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งสะอาดอัตโนมัติภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเตาเผาสพไร้มลพิษประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ด้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก
01 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของ สทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมือง ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินคดีอาญา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖)
07 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งซาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการโคล้านครอบครัว ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิธีคัดเลือก
20 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือประกอบการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระอันเกิดจากการกู้ยืมเงินของธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน LINE Official Account (LINE OA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารเพื่อเป็นสารช่วยในการเจริญเติบโตของพืช กลุ่ม ๑ และ กลุ่ม ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจัดทำระบบข้อมูลโครงการพัฒนาเมือง โดยวิธีคัดเลือก
19 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบคลังความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิถุนายน 2566 ประกาศ สทบ. (ส่วนกลาง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ กลุ่ม ๑ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายผลการรับรู้รับทราบโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ผ่านการผลิตบทความและข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประมวลภาพข่าวกิจกรรมความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีคัดเลือก
11 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการโคล้านครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิถุนายน 2566 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตามภารกิจโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิถุนายน 2566 ประกาศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขาเขต ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิถุนายน 2566 ประกาศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขาเขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2566 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Research เพื่อหาโอกาสทางการตลาดโครงการโคล้านครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาของฝากของที่ระลึก โดยวิธีคัดเลือก
10 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการเข้าร่วม โครงการโคล้านครอบครัว ผ่านผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Infuencer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พฤษภาคม 2566 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ผ่านงานผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการข่าวออนไลน์เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พฤษภาคม 2566 ประกาศ สทบ (ส่วนกลาง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
01 พฤษภาคม 2566 ประกาศ สทบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสอบทาน ติดตามและประเมินผล โครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการโคแก้จน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการโคล้านครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน โดยวิธีคัดเลือก
30 มีนาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจัดกิจกรรมแถลงข่าวโครงการโคล้านครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจัดทำเพลง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโคล้านครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มีนาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนา หมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 มีนาคม 2566 ประกาศ สทบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายแม่ข่าย ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมือง (ส่วนกลาง) ชั้น ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)
03 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ให้บริการน้ำประปาหรือระบบน้ำอุปโภค บริโภคสำหรับประชาชน (สทบ.กลุ่มที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มกราคม 2566 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบการผลิต พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือที่ ไม่ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) สทบ.กลุ่มที่ ๑ - สทบ.กลุ่มที่ ๙
11 มกราคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีคัดเลือก
23 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไดอารี่และปากกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของชำร่วยเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคู่มือบัญชีประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมือง ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ และลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ สทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา เช่าศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมือง ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมือง ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)
28 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ สทบ.ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. สาขา 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. สาขา 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. สาขา 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการ พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยวิธีคัดเลือก
29 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก
28 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ดความเร็วสูงสำหรับรองรับการปฏิบัติงานของ สทบ.สาขา พร้อมระบบจัดเก็บช็อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Router Board (MikroTIK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่า Internet Leased Line สำหรับ สทบ.ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าพื้นที่จัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-location Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กันยายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สทบ.ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและขุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบการรับ-การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ของสำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สิงหาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)
21 กรกฎาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
08 มิถุนายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)
02 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนากองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มีนาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีนาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
24 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำไดอารี่และปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
15 ธันวาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)
14 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่ารถยนต์ สทบ.สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่ารถยนต์ สทบ.สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับ สทบ.สาขา และระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่ารถยนต์ สทบ.สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กันยายน 2564 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำนักงานกองุทนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
15 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำนักงานกองุทนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
21 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)
09 มิถุนายน 2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเนื้อที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูลและองค์ความรู้ในหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
20 เมษายน 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
01 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) พร้อมติดตั้ง
19 มีนาคม 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2563 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
18 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
03 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
03 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
29 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไดอารี่ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ธันวาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
15 ธันวาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)
29 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน Smart SME Expo 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื่องแห่งชาติ ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Internet Leased Line โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครือข่ายรายเดือนสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
18 สิงหาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
16 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมเสียง และชุดไมค์ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมชุดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิถุนายน 2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางสื่อโทรทัศน์ เรื่องง่ายใกล้ตัว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 เมษายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
30 เมษายน 2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการสำนักงาน สทบ.สาขา 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
16 มกราคม 2563 ประกาศยกเลิก ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการการศึกษา รูปแบบและแนวทางการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการการศึกษา รูปแบบและแนวทางการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ลงหลัก ปักฐาน สร้างไทย
24 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน (ตลาดลานบุญ สมุนไพร ครั้งที่ 2)
19 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา NEXT Digital Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธันวาคม 2562 ประกาศ สทบ. เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา NEXT Digital Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา และการฝึกอบรมโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง (MOU) และการจัดประชุมอบรมกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา
11 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมออกร้านขายของภูมิปัญญาท้องถิ่น Nan City Run Half Marathon Run Fun Fest 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา NEXT Digital Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพและงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า Internet Leased Line โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่าพื้นที่จัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างดำเนินโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธันวาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
01 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สาขา) เดือนพฤศจิกายน 2562
28 ตุลาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
25 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้
25 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน
18 ตุลาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา (เปิดปฏิบัติการกล้าไม้ประชารัฐ)
09 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระดับปฏิบัติการ
27 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต สทบ.สาขา
27 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สาขา)
28 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานปาฐกถาพิเศษหัวข้อธรรมาภิบาลท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
27 สิงหาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
03 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดบูธแสดงผลงานและนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเ มืองแห่งชาติ ภายในงาน Smart Expo 2019
10 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
27 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)
27 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)
28 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา 12
21 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
06 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางประชารัฐ
15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างดำเนินการจัดงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเผยแพร่องค์ความรู้โครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดำเนินการจัดแสดงผลงานนิทรรศการสนับสนุนโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
14 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเผยแพร่ควมรู้และข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสุพรรณบุรี สทบ สาขา 12
30 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาญจนบุรี สทบ สาขา 12
24 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0
19 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่องค์ความรู้การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs,Sustainable Development)
11 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสมุทรสาคร
01 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครือข่ายรายเดือนสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต
27 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง
26 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สทบ.สาขา
25 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)
25 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Internet Leased Line
06 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสกู๊ปพิเศษในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ การดำเนินนโยบายสนับสนุนเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
06 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง"
09 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
06 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในงานพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทบ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
06 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของสำนักงานกองทุนฯ ประจำปี 2561
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ภายในงาน Smart SME Expo 2018
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานเสวนาพิเศษท้องถิ่นการการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคีเครือข่าย
12 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่วันจัดเตรียมงาน (12 มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดเสนอราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
04 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ สทบ.สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
14 กุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อจัดจ้างสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)