แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ดาวน์โหลดเอกสาร / ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ

ระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของพนักงานและลูกจ้าง กรณีส่วนเกินสิทธิความคุ้มครองของบริษัทประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖) ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของหนักงานและลูกจ้าง กรณีส่วนเกินสิทธิความคุ้มครองของบริษัทประกัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านเละชุมชนเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๖๕ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยคำใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าตอบแทน พ.ศ. 2565 ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ไฟล์
ระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้อำนวยการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไฟล์
ระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไฟล์
ระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้อำนวยการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไฟล์
ระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไฟล์
ระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สทบ. พ.ศ. ๒๕๕๕ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับ ๑๐ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ ไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ว่าด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนะมือง พ.ศ.๒๕๔๙ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒) ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไฟล์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)