แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

19 กุมภาพันธ์ 2563


ดาวน์โหลด

08/1 หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ดาวน์โหลด
2. คำขอรับการสนับสนุนโครงการ-แก้ไข ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินการโครงการฯ 2563 (ฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลด
1. หนังสือนำส่งโครงการ ดาวน์โหลด
3.1 บันทึกรายงานการประชุม ดาวน์โหลด
3.2 รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ดาวน์โหลด
3.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก ดาวน์โหลด
4. แผนการใช้จ่ายเงิน ดาวน์โหลด
5. ประกาศกองทุนหมู่บ้าน ดาวน์โหลด
6. รายงานผลโครงการ ดาวน์โหลด
7. ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
8. ใบสืบราคา เสนอราคา ดาวน์โหลด
9. ตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ดาวน์โหลด
10. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อครบ ดาวน์โหลด
11. สอบทานโครงการ ดาวน์โหลด
12. ขอเบิกจ่ายเงินโครงการ ดาวน์โหลด
13. ขอเปิดบัญชีโครงการ ดาวน์โหลด
14. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ดาวน์โหลด
15. เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงการ ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)