แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่าวรับสมัครงาน

** .....................................................................................................**

 

New   ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน สทบ.ส่วนกลาง และหัวหน้ากลุ่มงาน สทบ.สาขาเขต

 

New    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับหัวหน้ากลุ่มงาน
สทบ.ส่วนกลาง และหัวหน้ากลุ่มงาน สทบ.สาขาเขตและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

           คลิก --> รายละเอียด

            ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน สทบ.ส่วนกลาง และหัวหน้ากลุ่มงาน สทบ.สาขาเขต  คลิก --> รายละเอียด

            ใบสมัครงาน (PDF) คลิก --> Download

        ใบสมัครงาน (Word) คลิก --> Download

             เอกสารแนวคิดในการปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่มงาน และข้อเสนอในการพัฒนางาน (PDF)

                  คลิก --> Download     

          เอกสารแนวคิดในการปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่มงาน และข้อเสนอในการพัฒนางาน (Word)

                  คลิก --> Download

 

** .....................................................................................................**

 

 New   ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

 

 New ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ คลิก --> รายละเอียด

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
            กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์  
คลิก --> รายละเอียด

             ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  คลิก --> รายละเอียด

            ใบสมัคร (PDF) คลิก --> Download

 

** .....................................................................................................**

         ประกาศคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

      New      ประกาศ รายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับกลุ่มจังหวัด

เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาและลำดับ  คลิก --> รายละเอียด

 

               ประกาศ รายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับจังหวัด พร้อมทั้งวัน เวลา
และสถานที่ให้เลือกกันเองภายในกลุ่มจังหวัด  
คลิก --> รายละเอียด

           - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  คลิก --> รายละเอียด

                       ดาวน์โหลด -->   ใบประวัติ ผลงาน ของผู้ได้รับการทาบทาม จากคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                 - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖(๕) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิก --> รายละเอียด

                     ดาวน์โหลด -->  แบบกรอกประวัติเพื่อสมัครเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด และหนังสือรับรอง

 

** .....................................................................................................**

 

New  ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

 New   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และวัน เวลา สถานที่สอบ  
          
คลิก --> รายละเอียด

     

           ขอยกเลิกประกาศและเลื่อนวันสอบคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  คลิก --> รายละเอียด

 

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและวัน เวลา สถานที่สอบ   
           
คลิก --> รายละเอียด

       ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน คลิก --> รายละเอียด

            ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน   คลิก --> รายละเอียด

                 ใบสมัคร (PDF) คลิก --> Download

          ใบสมัคร (word) คลิก -->Download

          

** .....................................................................................................**

 

     ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

       ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  คลิก --> รายละเอียด

         ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  คลิก --> รายละเอียด

             ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  คลิก --> รายละเอียด

          ใบสมัคร (PDF) คลิก --> Download

          ใบสมัคร (word) คลิก --> Download

 

** .....................................................................................................**

 

    ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง

                ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง  คลิก --> รายละเอียด

 

         ประกาศ สทบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิก --> รายละเอียด

 

               รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง  คลิก --> รายละเอียด

 

 

.....................................................................................................

* ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สทบ. ส่วนกลาง

 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง
  คลิก-->   รายละเอียด

 

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง และการกำหนด วัน เวลาและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์  
คลิก-->   รายละเอียด

 ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

............................................................................

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประเภทอำนวยการ (ผู้อำนวยการฝ่าย) สทบ. ส่วนกลาง

 

New ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประเภทอำนวยการ (ผู้อำนวยการฝ่าย) สทบ. ส่วนกลาง

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล

    

 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานประเภทอำนวยการ (ผู้อำนวยการฝ่าย) สทบ. ส่วนกลาง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 

   !! ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประเภทอำนวยการ
    (ผู้อำนวยการฝ่าย) สทบ. ส่วนกลาง

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร

ประกาศ รับสมัคร

ใบสมัครงาน สทบ.

บสมัครงาน สทบ. (ไฟล์ word)

เอกสารแสดงวิสัยทัศน์

** ............................................................................**

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประเภทอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

ประกาศ

!! เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประเภทอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ออกไปเป็นภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

ประกาศ

ประกาศ สทบ. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด ประจำศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง

ประกาศผล

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ทำความสะอาด ประจำศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง

ประกาศ

 

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานประเภทอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศ

 

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด ประจำศูนย์ประสานงาน โครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง

ประกาศ

......................................................................................................................................

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประเภทอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

ประกาศ สทบ. เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานประเภทอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน(การสอบสัมภาษณ์) (ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566)

ประกาศ 

 

ประกาศ สทบ.เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานประเภทอำนวยการหัวหน้ากลุ่มงาน(สัมภาษณ์)

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัคร

ประกาศ รับสมัคร

ใบสมัครงาน สทบ.

ใบสมัครงาน สทบ. (ไฟล์ word)

เอกสารแนวคิด และข้อเสนอ

เอกสารแนวคิด และข้อเสนอ (ไฟล์ word)

 

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศรายชื่อ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศรายชื่อ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน สทบ. ตำแหน่ง นิติกร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงาน สทบ.ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)