แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่าวรับสมัครงาน

** .....................................................................................................**

 

New ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สทบ. ส่วนกลาง

 ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

 

 ............................................................................

!! ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น      พนักงานประเภทอำนวยการ (ผู้อำนวยการฝ่าย) สทบ. ส่วนกลาง

   !! ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประเภทอำนวยการ
    (ผู้อำนวยการฝ่าย) สทบ. ส่วนกลาง

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร

ประกาศ รับสมัคร

ใบสมัครงาน สทบ.

บสมัครงาน สทบ. (ไฟล์ word)

เอกสารแสดงวิสัยทัศน์

** ............................................................................**

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประเภทอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

ประกาศ

!! เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประเภทอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ออกไปเป็นภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

ประกาศ

ประกาศ สทบ. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด ประจำศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง

ประกาศผล

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ทำความสะอาด ประจำศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง

ประกาศ

 

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานประเภทอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศ

 

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด ประจำศูนย์ประสานงาน โครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง

ประกาศ

......................................................................................................................................

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประเภทอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

ประกาศ สทบ. เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานประเภทอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน(การสอบสัมภาษณ์) (ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566)

ประกาศ 

 

ประกาศ สทบ.เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานประเภทอำนวยการหัวหน้ากลุ่มงาน(สัมภาษณ์)

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัคร

ประกาศ รับสมัคร

ใบสมัครงาน สทบ.

ใบสมัครงาน สทบ. (ไฟล์ word)

เอกสารแนวคิด และข้อเสนอ

เอกสารแนวคิด และข้อเสนอ (ไฟล์ word)

 

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศรายชื่อ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศรายชื่อ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน สทบ. ตำแหน่ง นิติกร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงาน สทบ.ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน สทบ. ตำแหน่ง นิติกร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงาน สทบ. ตำแหน่ง นิติกร (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ

ประกาศ สทบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่ง ลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศผล

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศรายชื่อ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน สทบ. ตำแหน่ง นิติกร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อ แผนผังและแผนที่ สถานที่สอบ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ ใบสมัคร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน สทบ. ตำแหน่งนิติกร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน สทบ. ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศ ใบสมัคร PDF ใบสมัคร Word

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกหัวหน้า สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา

ประกาศ

ประกาศ สทบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่ง ลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ

ประกาศ สทบ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ

ประกาศ สทบ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ ใบสมัคร

ประกาศ สทบ. เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ

ประกาศ สทบ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศ   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย  
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
-ประกาศรับสมัคร       -ใบสมัคร     -เอกสารประกอบการสมัคร  

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง

ประกาศรับสมัคร

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ

ประกาศ ใบสมัครและเอกสารการเขียนแสดงวิสัยทัศน์

ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการประชารัฐ

ประกาศ

ประกาศเรื่อง เลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการประชารัฐ

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ

ใบสมัคร

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศ

ประกาศสำนักงานกองทุนฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ใบสมัคร

ประกาศ สทบ. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง ประกาศ

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)