แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จัดซื้อจัดจ้าง:  ประกาศราคากลาง

05 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการเช่ารถยนต์ประจำสำนักงานฯ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
23 กันยายน 2564 ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง เรื่องเช่ารถยนต์ สทบ.สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
20 กันยายน 2564 ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
18 มีนาคม 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
24 กันยายน 2563 ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง
18 กันยายน 2563 ประกาศราคากลาง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
08 เมษายน 2563 ประกาศ ยกเลิกราคากลางโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องง่ายใกล้ตัว
25 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรื่องง่ายใกล้ตัว
24 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ราคากลางโครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
29 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
02 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษา รูปแบบและแนวการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
24 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ลงหลัก ปักฐาน สร้างไทย
20 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน (ตลาดลานบุญ สมุนไพร ครั้งที่ 2)
19 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา NEXT Digital Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4
11 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา และการฝึกอบรมโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกล้าไม้
11 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง (MOU) และการจัดประชุมอบรมกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา
04 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมออกร้านขายของภูมิปัญญาท้องถิ่น Nan City Run Half Marathon Run Fun Fest 2019
04 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา "Next Digital Life"
02 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการการจัดจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ และงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562
02 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดงาน โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้
02 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการเช่ารถยนต์ สทบ.สาขา
02 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
18 ตุลาคม 2562 ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา (เปิดปฏิบัติการกล้าไม้ประชารัฐ)
08 ตุลาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคาในเว็บไซต์ เรื่อง การจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน สทบ. ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
14 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย หลังเลือกตั้ง"
21 มีนาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ สทบ.สาขา
15 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางประชารัฐ
15 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการจัดงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
15 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเผยแพร่องค์ความรู้โครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการจัดแสดงผลงานนิทรรศการสนับสนุนโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
04 ธันวาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
17 ตุลาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ เช่ารถยนต์ สทบ.สาขา (เพิ่มเติม)
24 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ เช่าบริการวงจร Leased Line Internet สทบ.สาขา
17 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาเครือข่ายประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่เป้าหมายประเทศไทย ๔.๐
14 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs, Sustainable Development Goals)
12 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ "เช่าบริการวงจร Leased Line Internet และ Web Conference สทบ.สาขา"
06 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ "จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง"
08 สิงหาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
06 กรกฎาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในงานพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทบ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
05 กรกฎาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ภายในงาน Smart SME Expo 2018
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
26 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานเสวนาพิเศษท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ
22 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น
15 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจำปี 2561
15 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
12 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและภาคีเครือข่าย
12 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าสถานที่วันจัดเตรียมงาน (12 มิถุนายน 2561)
12 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างดำเนินการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
08 มิถุนายน 2561 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคาในเว็บไซต์ เรื่องจ้างจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
23 พฤษภาคม 2561 ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการ เช่ารถยนต์ สทบ.สาขา(เพิ่มเติม)
03 เมษายน 2561 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
23 มีนาคม 2561 โครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ
14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเพิ่มศักยภาพร้านค้าประชารัฐและเผยแพร่องค์ความรู์้สู่ร้านค้าประชารัฐ Hybrid

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2021 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)