แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จัดซื้อจัดจ้าง:  ประกาศราคากลาง

15 พฤษภาคม 2567 ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พฤษภาคม 2567 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
01 พฤษภาคม 2567 ประกาศราคากลาง โครงการระบบบริหารจัดการโคเศรษฐกิจเพื่อชุมชน
19 เมษายน 2567 ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2567 ประกาศราคากลาง โครงการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินโครงการประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เมษายน 2567 ประกาศราคากลาง โครงการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินโครงการประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เมษายน 2567 ประกาศราคากลาง โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อลด ต้นทุนค่าไฟฟ้าภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
16 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลสถานะการเงินและศักยภาพการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
17 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการ สทบ.สัญจร ๑๓ สาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน โครงการประชารัฐต้นแบบ BCG คณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก
03 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถประจำศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง
14 กันยายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจัดหาแหล่งจัดเก็บข้อมูลกลางของ สทบ.สาขาเขต ด้วย NAS (Network Attached Storage)
20 กรกฎาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งสะอาดอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพันธกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษประสิทธิภาพสูง
16 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
13 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน LINE Official Account (LINE OA)
11 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
30 พฤษภาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการ เครื่องกำจัดเศษอาหารเพื่อเป็นสารช่วยในการเจริญเติบโตของพืช กลุ่มที่ ๑
29 พฤษภาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาระบบคลังความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
21 เมษายน 2566 ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
28 มีนาคม 2566 ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ กลุ่มที่ ๑-๓
20 มีนาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ให้บริการน้ำประปาหรือระบบน้ำอุปโภค บริโภคสำหรับประชาชน
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พฤศจิกายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำคู่มือบัญชีประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
05 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
05 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการเช่ารถยนต์ สทบ.ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน
05 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
14 กันยายน 2565 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
14 กันยายน 2565 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
31 สิงหาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อน การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2565 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าบริการระบบการรับ-การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ
16 มิถุนายน 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและซุมชนเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 เมษายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
14 มีนาคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
08 มีนาคม 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการผลิตเครื่องแบบปฏิบัติการและเครื่องแบบปฏิบัติการทั่วไปสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
13 ธันวาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ประจำสำนักงานฯ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
05 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการเช่ารถยนต์ประจำสำนักงานฯ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
23 กันยายน 2564 ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง เรื่องเช่ารถยนต์ สทบ.สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
20 กันยายน 2564 ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
18 มีนาคม 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
24 กันยายน 2563 ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง
18 กันยายน 2563 ประกาศราคากลาง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
08 เมษายน 2563 ประกาศ ยกเลิกราคากลางโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องง่ายใกล้ตัว
25 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรื่องง่ายใกล้ตัว
24 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ราคากลางโครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
29 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
02 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษา รูปแบบและแนวการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
24 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ลงหลัก ปักฐาน สร้างไทย
20 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน (ตลาดลานบุญ สมุนไพร ครั้งที่ 2)
19 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา NEXT Digital Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4
11 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา และการฝึกอบรมโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกล้าไม้
11 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง (MOU) และการจัดประชุมอบรมกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา
04 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมออกร้านขายของภูมิปัญญาท้องถิ่น Nan City Run Half Marathon Run Fun Fest 2019
04 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในงานสัมมนา "Next Digital Life"
02 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการการจัดจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ และงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562
02 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดงาน โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้
02 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการเช่ารถยนต์ สทบ.สาขา
02 ธันวาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคา โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
18 ตุลาคม 2562 ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา (เปิดปฏิบัติการกล้าไม้ประชารัฐ)
08 ตุลาคม 2562 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคาในเว็บไซต์ เรื่อง การจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน สทบ. ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
14 มิถุนายน 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย หลังเลือกตั้ง"
21 มีนาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ สทบ.สาขา
15 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางประชารัฐ
15 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการจัดงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
15 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเผยแพร่องค์ความรู้โครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการจัดแสดงผลงานนิทรรศการสนับสนุนโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
04 ธันวาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
17 ตุลาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ เช่ารถยนต์ สทบ.สาขา (เพิ่มเติม)
24 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ เช่าบริการวงจร Leased Line Internet สทบ.สาขา
17 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาเครือข่ายประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่เป้าหมายประเทศไทย ๔.๐
14 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs, Sustainable Development Goals)
12 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ "เช่าบริการวงจร Leased Line Internet และ Web Conference สทบ.สาขา"
06 กันยายน 2561 ประกาศราคากลาง โครงการ "จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง"
08 สิงหาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
06 กรกฎาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในงานพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทบ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
05 กรกฎาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ภายในงาน Smart SME Expo 2018
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
26 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานเสวนาพิเศษท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ
22 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น
15 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจำปี 2561
15 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
12 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและภาคีเครือข่าย
12 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าสถานที่วันจัดเตรียมงาน (12 มิถุนายน 2561)
12 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างดำเนินการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
08 มิถุนายน 2561 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคาในเว็บไซต์ เรื่องจ้างจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
23 พฤษภาคม 2561 ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการ เช่ารถยนต์ สทบ.สาขา(เพิ่มเติม)
03 เมษายน 2561 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
23 มีนาคม 2561 โครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ
14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเพิ่มศักยภาพร้านค้าประชารัฐและเผยแพร่องค์ความรู์้สู่ร้านค้าประชารัฐ Hybrid

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)