สามารถตรวจสอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ (10 ปี) ได้แล้วที่ กองทุนประกันชีวิต กปช.

สามารถตรวจสอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ (10 ปี) ได้แล้วที่ กองทุนประกันชีวิต กปช.

 

    เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ คืออะไร

     เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ เป็นเงินที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับตามกรมธรรม์ แต่มิได้เรียกร้องจากบริษัทจนล่วงพ้นอายุความ (10 ปี) บริษัทต้องส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนประกันชีวิต ตามกฎหมาย

 

    สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์ เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ได้ที่


  ผู้เอาประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์ ทายาท สามารถตรวจสอบสิทธิ์ เงินตามกรมธรรม์ ที่ล่วงพันอายุความได้ที่
- การตรวจสอบสิทธิ์ เงินกรมธรรม์ที่ล้วงพ้นอายุความ  คลิกที่นี่
- กองทุนประกันชีวิต Fanpage
- 02-791-1333

    สามารถยื่นคำขอ รับเงินกรมธรรมที่ล่วงพันอายุความ


   แบบฟอร์มคำขอและเอกสารประกอบคำขอ คันหาได้จาก  www.lifeif.or.th   หรือ คลิกที่นี่
  - ยื่นด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการกองทุนฯ (ตามที่อยู่กองทุนฯ)
  - ยื่นที่ลำนักงาน คปภ. จังหวัด
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่กองทุนฯๆ)

ที่มา กองทุนประกันชีวิต (กปช.)  life insurance fund