การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

        การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. ที่ประชุมได้รับทราบ การลาออกของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสิ้นสุดสัญญาจ้างนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
2. ที่ประชุมได้รับทราบ การแต่งตั้งผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 2/2564 แต่งตั้งนายนที ขลิบทอง เป็นผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.ที่ประชุมได้รับทราบ การแต่งตั้งคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานจำนวน 9 รายและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคัดเลือก สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  
4.ที่ประชุมได้รับทราบ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ความเห็นชอบ กรอบวงเงินข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ สทบ.ได้นำส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ให้สำนักงบประมาณ วันที่ 15 มกราคม 2564
5.ที่ประชุมได้รับทราบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม 2564  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ.2549  
6.ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการประชุมเรื่องการตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ในประเด็นกรณีที่รอบการปิดบัญชีงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลของเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้านฯเปรียบเทียบกันไม่ได้ ดังนั้น สตง. ได้ เสนอแนะให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขอความเห็นจากกรมบัญชีกลาง ในการเปลี่ยนรอบการปิดบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนให้ตรงกับกองทุนหมู่บ้านฯ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะดำเนินการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ทั่วประเทศ  จัดทำแผนตรวจสอบสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข โดย นำผลการตรวจสอบสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ มาประเมินมูลค่าเงินลงทุนเบื้องต้น เพื่อให้ สตง.พิจารณาต่อไป
7. ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติใน 6 (หก) เดือนแรก ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของเสนอ   
8.ที่ประชุมเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และมอบให้ สทบ. ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ นำเสนอประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป
9. ที่ประชุมเห็นชอบ การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การคัดเลือก การแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่งการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมอบให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฏหมายพิจารณาดำเนินการเพื่อนำเสนอคณะคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พิจารณาต่อไป
10.ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยให้ดำเนินการคัดสรรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล