ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมเครือข่าย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมเครือข่าย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

    วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ภาคใต้ โดยร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติภาคใต้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านสะพานยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร โรงงานยางอัดแท่ง หมู่ 11 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมเครือข่าย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมเครือข่าย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมเครือข่าย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมเครือข่าย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมเครือข่าย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมเครือข่าย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมประชุมเครือข่าย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ