ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4, สาขา 5 , สาขา 6 สาขา 7 และสาขา 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
     การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ ระหว่างเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ สทบ. โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  และพนักงานสทบ.สาขา 4,5,6,7,8 เข้าร่วมประชุม

 

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด