ประกาศ สทบ. เรื่อง "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของพนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศ สทบ. เรื่อง "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของพนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศ สทบ.