ขอเชิญเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360 โดยใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality)

ขอเชิญเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360 โดยใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำเว็บไซต์การเยี่ยมชมหอสมุด
รัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360 โดยใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) สามารถเข้าถึงสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา สามารถสแกน QR Code เพื่อรับชมวิดีโอนำเสนอเว็บไซต์และเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360 ได้ที่รูปด้านล่างนี้

หรือเข้าถึงได้จาก https:/virtualtour-library.parliament.go.th/
หรือจากเว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา https://library.parliament.go.th/    ภายใต้เมนู Virtual Tour 360