การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563

 

       วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมิน ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี  นายกฤษฎา  บุญราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดสรรโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 14 จำนวน 6 ชุมชน เป็นเงิน 6 ล้านบาท พร้อมทั้งรับทราบการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (เพิ่มเติม) และการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563