การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564

         การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING) วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
         นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบ การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ การรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานรายรับ –รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 4 และได้พิจารณาเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และกรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเป็นตามแผนที่กำหนดไว้

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564