การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

      นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING) โดยมี
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
       โดยที่ประชุมได้รับทราบ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้พิจารณาเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับ กรมป่าไม้ แผนนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานแองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 งบประมาณดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายการให้บริการประชาชน แนวทางการดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 3/2565