การนิเทศการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ สทบ.สาขา 1

การนิเทศการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ สทบ.สาขา 1

 

        วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2562 นางกาบแก้ว สุขรื่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี สทบ.และคณะ ได้เดินทางไปนิเทศการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้กับ สทบ.สาขา 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร สทบ.ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นย้ำความโปร่งใสสุจริตในดำเนินงานทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดูแลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และเชียงราย เพื่อหารือแนวทางการติดตามการดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกำหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน

 

การนิเทศการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ สทบ.สาขา 1