พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์ 


กองทุนของผู้หญิงเก่ง บริหารจัดการเยี่ยม กองทุนดีเด่นประจำปี 2550
              กองทุนชุมชนเบ้านถนนหัก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่นประจำปี 2550 ใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน เรารักษาไว้ให้เป็นมรดก ตกทอดถึงลูกหลานทุกคนที่เข้ามา จะได้รับประโยชน์และทำให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชนของเรา นี่คือเป้าหมายสูงสุดของคณะกรรมการกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก

           ถกองทุนชุมชนบ้านถนนหักตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนประชาสุขสันต์ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรจำนวน 703 คน เป็นชาย 323 คนหญิง 380 คน จำนวน 155 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง ได้รับโอนเงินกองทุน 1 ล้านบาท เข้าบัญชีกองทุน   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 มีสมาชิกกองทุนเป็นรายบุคคล 376 คน เป็นชาย 162 คน หญิง 214 คน เป็นกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม  คือ

1. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 159 ครัวเรือน
2. กลุ่มสตรีร่วมใจ จำนวน 155 คน 3.กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นหญิง 453 คน ชาย 235 คน คณะกรรมการกองทุนฯ มี 13 คน ชาย 7 คน หญิง 6 คน โดยมีนายประพงษ์ พัชนี เป็นประธาน และนางสำรวย  โลห์นารายณ์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการยังคงเป็นชุดเดิมจากเริ่มตั้งกองทุน เนื่องจากความสามารถในการบริหารของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีการผสมผสานมิติหญิงชายในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน ทำให้สมาชิกมีความพึงพอใจและไว้วางใจมาตลอด    

          คณะกรรมการกองทุนฯ มีจุดประสงค์ที่จะให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ยึดแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อรักษากองทุนฯ ให้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน  คณะกรรมการกองทุนฯ พยายามที่จะรณรงค์ให้ทุกคนในชุมชน     เป็นสมาชิกกองทุน   การพิจารณาอนุมัติโครงการเงินกู้จึงอยู่บนพื้นฐานของหลักการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบัน กองทุนฯได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 422 โครงการ รวมเงินหมุนเวียน ยอดปล่อยกู้จำนวน 11,517,000 บาท ทุกโครงการประสบความสำเร็จ ตัวอย่างโครงการ ที่ประสบความสำเร็จ เช่น โครงการค้าขาย/อุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อนำเงินไปต่อยอดลงทุนซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องจักรแปรรูป เช่น เครื่องบดพริก เครื่องหั่นกล้วย เครื่องอัดน้ำหวาน  ทำพริกแกง กล้วยฉาบ เพื่อขายส่งและปลีก จากที่เคยมีกิจการเล็ก ๆ ซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยในการทำงานไม่กี่ชิ้น  พัฒนาสู่กิจการขนาดใหญ่ โครงการนี้เป็นแหล่งงานของผู้สูงอายุจำนวนมาก โครงการอู่ซ่อมรถ เพื่อนำเงินกู้ไปขยายต่อเติมอู่ซ่อมรถ และซื้ออุปกรณ์รถมาจำหน่าย รับซื้อรถเก่ามาซ่อมและดัดแปลง พัฒนาการของร้านซ่อมรถ จากมีอุปกรณ์จำนวนไม่มากได้ขยายมากขึ้น สามารถทำรายได้เป็นอย่างดี และเป็นจุดสร้างงานให้กับเยาวชน เนื่องจากมีการสอนวิธีการซ่อมรถให้ผู้ที่สนใจด้วย 
          โครงการกู้เลี้ยงวัวขุน เพื่อนำเงินไปซื้อวัวมาขุนขาย ทำให้มีกำไรจากการเลี้ยงวัว จนสามารถนำกำไรที่ได้ไปซื้อเครื่องซักผ้าและรับจ้างซักผ้าให้กับคนในชุมชนกลายเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอีกทางหนึ่ง
          นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนฯ ยังได้เสนอโครงการอบรมอาชีพ โดยของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผนวกกับเงินกองทุนฯ เพื่อมาอบรมอาชีพให้กับชุมชน เช่นทำของชำร่วย
พวงหรีด ทำให้กองทุนฯเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วย กองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านถนนหักยังเป็นศูนย์เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เน้นธรรมาภิบาลความโปร่งใส มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน อย่างเป็นธรรม ทำให้เกิดความโปร่งใส ชุมชนภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม  ในการดำเนินการอย่างแท้จริง  จากความสามารถ กลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯกองทุน ที่ผ่านมานั้นสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างชัดเจน และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกองทุนฯอื่นได้เข้าไปศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าสองพันคนจากทั่วประเทศกองทุนฯ มีรางวัลรับรองความสามารถหลายรางวัลด้วยกัน อาทิ รางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการบริหารจัดการดีเด่นระดับอำเภอประจำปี 2546 รางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านการบริหารจัดการดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2546 และรางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านการบริหารจัดการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2546 และรางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านการบริหารจัดการดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2547 ผลงาน        
          ที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่ากองทุนชุมชนบ้านถนนหัก เป็นกองทุนที่มีความเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการที่ผสมผสานมิติหญิงชายได้อย่างลงตัว ความหวังของ คณะกรรมการฯ กองทุน ที่จะให้กองทุนฯ เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานคงอยู่ไม่ไกล 


  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 สุดยอดการบริหารจัดการกองทุน สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 (3/5/2007)
 กองทุนหมู่บ้านกาหลงบน (4/5/2007)
 หม่ำ สินค้า OTOP อันลือชื่อของชาวบ้านบัว ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (11/5/2007)
 สถาบันการเงินชุมชนบ้านเก็ตโฮ่ง กับการบริหารจัดการที่ลงตัว (14/5/2007)
 บ้านคลองบางบ่อ (15/5/2007)
 กองทุนหมู่บ้านรวมพลังสามัคคี เข้มแข็งด้วยพลังของชุมชน (15/5/2007)
 กองทุนหมู่บ้านช่องพลี บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม (24/5/2007)
 สวัสดิการชุมชนคน บ้านหนองบัว (25/5/2007)
 สถาบันการเงินชุมชนบ้านม่อนปิ่น (29/5/2007)
 กองทุนหมู่บ้านวังต้นกับการส่งเสริมอาชีพ (29/6/2007)