พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน


สทบ. สาขา 3 ออกให้บริการคลินิคกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก
     จังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านฯเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดย่านยาว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ใน " โครงการค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯ พบประชาชน " โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุรวี วงค์ไฝ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการนำหน่วยงานของจังหวัด ออกให้บริการแก่ประชาชาชน
  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 ครบรอบ 16 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (3/8/4732)
 การปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (21/7/2560)
 การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (30/6/3103)
 จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (2/6/3103)
 ประชุมคณะทำงานจัดหารายได้กองทุนสวัสดิการ สทบ.ครั้งที่ 1/2560 (3/5/2560)
 สผบ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอการดำเนินงานของ สทบ. เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน (3/4/2560)
  สำนักงานอัยการสูงสุด นำร่องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีเพื่อสร้างต้นแบบ (15/3/2560)
 สผบ. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนงานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สทบ. เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ สทบ. และการจัดทำคู่มือความรู้เพื่อให้ความช่วยเหลือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน (2/3/2560)
 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 (16/2/2560)
 ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 1 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล (1/2/3103)