ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 3/56          
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 11 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     ประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 11 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน 
 
ติดตามการดำเนินงานของ สทบ. สาขา 10 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 10  ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน 
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 9 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
   ประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 9 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน 
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 7 และสาขา 8 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 และวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 7 และ 8 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน
 
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
     นางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สทบ.ชั้น 24 อาคารจัสมิน นนทบุรี
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 4/2559
     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
     อนุมัติหลักการจัดสรรโอนเงิน 1ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ จำนวน 4 กองทุน วงเงิน 4 ล้านบาท ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 1 กองทุน (ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9) จังหวัดนครปฐม 1 กองทุน (ชุมชนบ้านคลองโยง 3) และกรุงเทพมหานคร 2 กองทุน (ชุมชมกองขยะหนองแขม - ชุมชนธนวัฒน์)
     อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 และตามมาตรการฟื้นฟูฯ  จำนวน 1,562 กองทุน  วงเงิน 1,562,000,000 บาท
     นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องของแผนฟื้นฟู ซึ่งจะต้องมีปรับให้สอดรับกับข้อเท็จจริงในปีปัจจุบัน ในส่วนกองทุนที่มีปัญหาขั้นวิกฤติ อาจจะมีปัญหาในหลายเรื่องด้วยกัน เช่น ไม่มีกรรมการอยู่แล้ว หนี้สูญเยอะ ประมาณ 5,800 กองทุน โดยที่ประชุมมอบหมายให้อนุกรรมการฟื้นฟูเข้าไปกำกับดูแลในรายละเอียดแล้วมารายงานที่ประชุมในคราวต่อไป
     ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการไปลงนามบันทึกความเข้าใจในการทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ อีก เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ (อย.) ซึ่งมีความต้องการเข้ามาเป็นภาคีในเครือข่าย และได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อที่จะให้การทำงานของกองทุนในอนาคตและโครงการของกองทุนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องการตรวจสอบมาตรฐานด้านอาหารและยาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การเข้ามาเป็นเครือข่ายจึงเป็นสิ่งที่ดีทั้งในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของการทำงานของกองทุน ตลอดจนจะได้เป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้องสำหรับการทำงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไป
 
การประชุมคณะทำงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2559 สทบ. ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     จากที่ สทบ. ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนในด้านกฎหมายให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขอเพิ่มทุน ซึ่งในการประชุมที่ผ่านมาได้มีกองทุนหมู่บ้านเสนอปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงานกองทุนหมู่บ้านของตนเองผ่านเวทีแลกเปลี่ยน และผ่านแบบสอบถามปัญหากองทุนหมู่บ้าน
     ในการประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และร่วมกันประมวลข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข จากโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านของกองทุนหมู่บ้านที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำมาจัดแนวทางช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กองทุนหมู่บ้านในการฟื้นฟูฯ และนำเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ต่อไป
 
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 4/2559
     เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล นายชัยวัฒน์  ปกป้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ
     ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและมีมติเห็นชอบกองทุนหมู่บ้านที่เสนอขอรับการการเพิ่มทุนระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 จำนวน 1,562 กองทุน โดยให้ สทบ.นำเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มทุน ที่ยังต้องรับการพัฒนาให้ขอรับการเพิ่มทุนได้

 

 
      Go To Top << Back