ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 3/55          
โครงการฝึกอบรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
     สำนักผู้บริหาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร โดยมีนางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร สทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในวันที่1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมหรรษา คาชัวรินา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
     การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้านของพนักงานให้มีความสามารถในการบริหารจัดการมากขึ้น  และเสริมสร้างแนวคิดการปฏิบัติงาน และสร้างความพร้อมให้แก่พนักงาน ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต  
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559

     ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) ซึ่งมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กทบ. เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

     1.คณะกรรมการ กทบ.ได้รับทราบการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ได้อนุมัติงบประมาณและโครงการ รวม 7 ครั้ง จำนวน 54,598 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 68.63 ของเป้าหมาย 79,556 กองทุน (59,732 โครงการ ) วงเงินงบประมาณ 27,229,444,406.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของเป้าหมาย 35,000 ล้านบาท ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการโอนเงินงบสนับสนุนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ รวม 8 ครั้ง จำนวน 35,932 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 65.81 ของเป้าหมาย 54,598 กองทุนที่ได้รับอนุมัติ (38,816 โครงการ) วงเงินงบประมาณ 17,924,159,709.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 65.83 ของเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามโครงการฯ
     2.คณะกรรมการ กทบ.ได้รับทราบรายงานการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการยื่นแบบคำขอเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 110 กองทุน และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 กองทุน รวม 116 กองทุน และโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ณ ตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559  โดยจัดกิจกรรม นิทรรศการจากสถาบันการเงิน และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 114 ร้านค้า ประกอบไปด้วย ร้านค้าจากกองทุนชุมชนในจังหวัดราชบุรี ร้านค้าของภาคีเครือข่ายประชารัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยครั้งต่อไป สทบ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จะร่วมกันจัดตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม ศกนี้
     3.การอนุมัติงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญ
     คณะกรรมการ กทบ.ได้เห็นชอบ และอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการสำคัญ ดังนี้
     1.1 อนุมัติจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 8 จำนวน 11 ชุมชน วงเงิน 11 ล้านบาท
     1.2 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 1.200 ล้านบาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
     1.3 อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุน และมาตรการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 11 จำนวน 2,797 กองทุน เป็นเงิน 2,797,000,000.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

     4. มาตรการการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ คณะกรรมการ กทบ.ได้เห็นชอบการดำเนินงานมาตรการฟื้นฟูฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายกองทุนหมู่บ้านฯ คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุน จำนวน 12,499 กองทุน ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้
     1. การดำเนินงานจำแนกเป็นกลุ่มการดำเนินงานการเข้ากระบวนการฟื้นฟูฯ และ ความต้องการเงินเพิ่มทุน เป็น 4 กลุ่ม
     กลุ่มที่ 1 : เป็นกองทุนที่ดำเนินการฟื้นฟู และยื่นขอเพิ่มทุนแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไข ปรับปรุง  และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ จังหวัด จำนวน 1,562 กองทุน ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานมาตรการฟื้นฟูฯ โดยกำหนดระยะภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
     กลุ่มที่ 2 : เป็นกองทุนหมู่บ้านฯทีอยู่ระหว่างการฟื้นฟูฯ จำนวน 4,617 กองทุน  ให้ สทบ. จัดกระบวนการติดตามและแก้ไข ปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับจังหวัดและอำเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ทุกระดับ และสทบ.สาขา ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 
     กลุ่มที่ 3 :  เป็นกองทุนหมู่บ้านฯที่แจ้งความประสงค์ไม่ต้องการการเพิ่มทุน จำนวน 493 กองทุน ให้ดำเนินการสอบทาน และรายงานผลการดำเนินงานการฟื้นฟูฯภายในเดือน กรกฎาคม 2559
     กลุ่มที่ 4 : เป็นกองทุนหมู่บ้านฯที่ไม่เข้ากระบวนการฟื้นฟูฯ จำนวน 5,827 กองทุน ได้ให้ สทบ. รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา  และสถานะของกองทุนหมู่บ้านฯภายในเดือนกรกฎาคม 2559  และจัดทำมาตรการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
     2. ประสานหน่วยงานความร่วมมือ อาทิ  สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความช่วยเหลือ ในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ สถาบันการเงินติดตาม ช่วยเหลือการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านฯ
     5. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับหน่วยงานภาคี
     1. ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทบ. และ
กรมบัญชีกลาง ว่าด้วย การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ โดยกรมบัญชีกลางสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีประชารัฐ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการซื้อ/จัดหาทรัพย์สิน การบัญชี และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีประชารัฐ และมีการตรวจสอบภายในให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     2. ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทบ.สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ว่าด้วย การประสานงานโดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา กับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ  สทบ.ได้จัดทำร่าง เพื่อยกระดับและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศให้มีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีส่วนในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน ในวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559 ให้แก่กรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรให้มีมาตรฐาน โดยจะนำผลงานมาเผยแพร่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ผ่านกิจกรรมตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ในหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2559
 
สทบ.สาขา 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ จังหวัดพังงา
     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาข 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ จังหวัดพังงา ณ  โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายภคพงษ์ ทวิพัฒน์  เป็นประธาน และนายวีระชัย สง่าหวัง หัวหน้าสทบ.สาขา 9 กล่าวรายงาน
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พร้อมแนวทางการเบิกจ่าย ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 268 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายตำบล ละ 3 คน และกองทุนหมู่บ้านที่ ได้รับอนุมัติเงินงวดแรกจำนวน 36 กองทุน และพนักงาน สทบ.สาขา 9 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติงวดแรกด้วย
 
การประชุมชี้แจงมาตรการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 และ 13 ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างวันที่ 10-31 มีนาคม 2559 สำหรับการจัดประชุมครั้งเพื่อรับฟังปัญหาจากกองทุนหมู่บ้าน และให้แนวทางช่วยเหลือในการฟื้นฟูให้กองทุนฯสามารถรับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 เพื่อนำไปพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป
 
การประชุมชี้แจงมาตรการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 7 และ 8  ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างวันที่ 23-4 มีนาคม 2559 สำหรับการจัดประชุมครั้งเพื่อรับฟังปัญหาจากกองทุนหมู่บ้าน และให้แนวทางช่วยเหลือในการฟื้นฟูให้กองทุนฯสามารถรับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 เพื่อนำไปพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป
 
การประชุมชี้แจงมาตรการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และนครพนม ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับการจัดประชุมครั้งเพื่อรับฟังปัญหาจากกองทุนหมู่บ้าน และให้แนวทางช่วยเหลือในการฟื้นฟูให้กองทุนฯสามารถรับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 เพื่อนำไปพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2559

     การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 20 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

     1.ที่ประชุมได้รับทราบลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ตามนโยบายประชารัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน มูลนิธิสัมมาชีพ หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายภาคีเครือข่าย ซึ่งมีภาคีร่วม 34 องค์กร โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและมีหน่วยงานต่างๆ ผสานพลังสนับสนุน บันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ (1) สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน (2) SME เกษตร และ (3) Farmer Market  โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะดำเนินงานเป็นกลไกร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ต่อไป
     2.ที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร จำนวน 958 กองทุน และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพมหานคร จำนวน 180 กองทุน รวม 1,138 กองทุน โดยสามารถสนับสนุนให้ ผู้มีรายได้น้อยได้สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาสินค้า และอาชีพ ตลอดจนแก้ปัญหาความเดือดร้อน ได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม และโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยสทบ. ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมจัดตลาดประชารัฐสี่มุมเมือง ในกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอนุเคราะห์ประสานสถานที่ในวัดสำคัญ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ โดย สทบ. และสถาบันการเงินจัดผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร นำผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการมาออกร้านเพื่อจำหน่ายในตลาดที่จัดไว้ และหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความรู้และช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และต่อยอดการพัฒนาสินค้าและตลาดให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ  ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครมากขึ้น
     3.ที่ประชุมได้รับทราบรายงานโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย สทบ. ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และภาคีที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินงานตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่วัดพระยาสุเรนทร์เป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานกับวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดตลาดประชารัฐ ในครั้งต่อไปได้แก่วัดบางนานอก แขวงบางนา เขตบางนา ,วัดวชิรธรรมสาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง ,วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค ,วัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
     4.ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ให้ขยายเวลาในการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรี โดยให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หรือภายในกรอบวงเงินที่กำหนด 60,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 30,000 ล้านบาท) แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งเคยได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุนหมู่บ้านระดับปานกลาง (C) หรือระดับปรับปรุง (D) แต่มีการพัฒนาศักยภาพและผ่านการประเมินศักยภาพใหม่จาก สทบ. เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับดีมาก (A) หรือระดับดี (B) ให้สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข คุณสมบัติของกองทุนฯ ของมาตรการ
     5.ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายให้กองทุนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร จำนวน 958 กองทุน และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพมหานคร จำนวน 180 กองทุน รวมจำนวน 1,138 กองทุน ได้รับจัดสรรในวงเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ต่อ 1 กองทุน โดยให้สทบ. เป็นหน่วยดำเนินการสนับสนุนกองทุนชุมชนเมือง และกองทุนชุมชนทหาร                   ในกรุงเทพมหานคร
     6. ที่ประชุมได้เห็นชอบ และอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการสำคัญ ดังนี้
         1.1 อนุมัติจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 7 จำนวน 17
ชุมชน วงเงิน 17 ล้านบาท
         1.2 อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เป็นไปตามหลักการ
เพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 และมาตรการฟื้นฟูฯ จำนวน 795 กองทุน เป็นเงิน 795,000,000.-บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) และที่ประชุมเห็นชอบให้ สทบ. ดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน 15,296 กองทุน ที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุน ตามแนวทางที่คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ต่อไป


                                                ****************************

 
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อุบลราชธานี ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำ และภาคการเกษตร รวมทั้งการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชุมกรอ.ตรวจการบริหารจัดการน้ำ และการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้าน โรงสีหมู่บ้าน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และตลาดประชารัฐ และเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ณ บ้านยางกะเดา ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
 
      Go To Top << Back