ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 3/57          
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 13 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
 เมื่อวันพฤหัสที่ 1 ธันวาคม 2559 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา 13 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 12 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา 12 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 11 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     ประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 11 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน 
 
ติดตามการดำเนินงานของ สทบ. สาขา 10 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 10  ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน 
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 9 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
   ประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 9 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน 
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 7 และสาขา 8 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 และวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 7 และ 8 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน
 
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
     นางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สทบ.ชั้น 24 อาคารจัสมิน นนทบุรี
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 4/2559
     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
     อนุมัติหลักการจัดสรรโอนเงิน 1ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ จำนวน 4 กองทุน วงเงิน 4 ล้านบาท ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 1 กองทุน (ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9) จังหวัดนครปฐม 1 กองทุน (ชุมชนบ้านคลองโยง 3) และกรุงเทพมหานคร 2 กองทุน (ชุมชมกองขยะหนองแขม - ชุมชนธนวัฒน์)
     อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 และตามมาตรการฟื้นฟูฯ  จำนวน 1,562 กองทุน  วงเงิน 1,562,000,000 บาท
     นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องของแผนฟื้นฟู ซึ่งจะต้องมีปรับให้สอดรับกับข้อเท็จจริงในปีปัจจุบัน ในส่วนกองทุนที่มีปัญหาขั้นวิกฤติ อาจจะมีปัญหาในหลายเรื่องด้วยกัน เช่น ไม่มีกรรมการอยู่แล้ว หนี้สูญเยอะ ประมาณ 5,800 กองทุน โดยที่ประชุมมอบหมายให้อนุกรรมการฟื้นฟูเข้าไปกำกับดูแลในรายละเอียดแล้วมารายงานที่ประชุมในคราวต่อไป
     ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการไปลงนามบันทึกความเข้าใจในการทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ อีก เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ (อย.) ซึ่งมีความต้องการเข้ามาเป็นภาคีในเครือข่าย และได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อที่จะให้การทำงานของกองทุนในอนาคตและโครงการของกองทุนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องการตรวจสอบมาตรฐานด้านอาหารและยาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การเข้ามาเป็นเครือข่ายจึงเป็นสิ่งที่ดีทั้งในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของการทำงานของกองทุน ตลอดจนจะได้เป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้องสำหรับการทำงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไป
 
      Go To Top << Back