ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 3/56          
การประชุมคณะทำงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2559 สทบ. ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     จากที่ สทบ. ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนในด้านกฎหมายให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขอเพิ่มทุน ซึ่งในการประชุมที่ผ่านมาได้มีกองทุนหมู่บ้านเสนอปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงานกองทุนหมู่บ้านของตนเองผ่านเวทีแลกเปลี่ยน และผ่านแบบสอบถามปัญหากองทุนหมู่บ้าน
     ในการประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และร่วมกันประมวลข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข จากโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านของกองทุนหมู่บ้านที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำมาจัดแนวทางช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กองทุนหมู่บ้านในการฟื้นฟูฯ และนำเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ต่อไป
 
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 4/2559
     เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล นายชัยวัฒน์  ปกป้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ
     ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและมีมติเห็นชอบกองทุนหมู่บ้านที่เสนอขอรับการการเพิ่มทุนระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 จำนวน 1,562 กองทุน โดยให้ สทบ.นำเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มทุน ที่ยังต้องรับการพัฒนาให้ขอรับการเพิ่มทุนได้

 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนในด้านกฎหมายให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขอเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ในพื้นที่  สาขา 10  (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 4 และสาขา 5 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
เมื่อวันพุธที่ 19 และวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 4 และ 5 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพะเยา

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จังหวัดพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
     ในการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานกองทุนหมู่บ้าน กองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารทุกกองทุน ผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ  ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และหน่วยงานภาคี รวมจำนวน 900  คน

 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการกองทุนฯ

     สทบ.สาข 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปาร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะกรรมการเครือข่ายตำบลในพื้นที่ สทบ.สาขา 9 ตำบลละ 1 คน และเครือข่ายอำเภอ อำเภอละ 1 คน เครือข่ายจังหวัด ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 564 คน และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ) ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ และมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการพัฒนาเมือง และพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้               
     และได้รับการต้อนรับจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน  การประชุมฯและการตรวจเยี่ยมติดตามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในการติดตามครั้งนี้ด้วย

 

 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 6
     สาขา 6 จังหวัดอุดรธานี นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 6 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน โดยมี นายสุชาติ พิเมย หัวหน้าสทบ.สาขา 6 กล่าวต้อนรับ
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีฯ
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนในด้านกฎหมายให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขอเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่ สทบ.สาขา 1-13 สาขา ทั่วประเทศ
 
      Go To Top << Back