ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 3/55          
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 4 และสาขา 5 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
เมื่อวันพุธที่ 19 และวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 4 และ 5 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพะเยา

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จังหวัดพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
     ในการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานกองทุนหมู่บ้าน กองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารทุกกองทุน ผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ  ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และหน่วยงานภาคี รวมจำนวน 900  คน

 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการกองทุนฯ

     สทบ.สาข 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปาร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะกรรมการเครือข่ายตำบลในพื้นที่ สทบ.สาขา 9 ตำบลละ 1 คน และเครือข่ายอำเภอ อำเภอละ 1 คน เครือข่ายจังหวัด ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 564 คน และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ) ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ และมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการพัฒนาเมือง และพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้               
     และได้รับการต้อนรับจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน  การประชุมฯและการตรวจเยี่ยมติดตามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในการติดตามครั้งนี้ด้วย

 

 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 6
     สาขา 6 จังหวัดอุดรธานี นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 6 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน โดยมี นายสุชาติ พิเมย หัวหน้าสทบ.สาขา 6 กล่าวต้อนรับ
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีฯ
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนในด้านกฎหมายให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขอเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่ สทบ.สาขา 1-13 สาขา ทั่วประเทศ
 
โครงการฝึกอบรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
     สำนักผู้บริหาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร โดยมีนางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร สทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในวันที่1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมหรรษา คาชัวรินา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
     การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้านของพนักงานให้มีความสามารถในการบริหารจัดการมากขึ้น  และเสริมสร้างแนวคิดการปฏิบัติงาน และสร้างความพร้อมให้แก่พนักงาน ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต  
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559

     ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) ซึ่งมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กทบ. เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

     1.คณะกรรมการ กทบ.ได้รับทราบการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ได้อนุมัติงบประมาณและโครงการ รวม 7 ครั้ง จำนวน 54,598 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 68.63 ของเป้าหมาย 79,556 กองทุน (59,732 โครงการ ) วงเงินงบประมาณ 27,229,444,406.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของเป้าหมาย 35,000 ล้านบาท ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการโอนเงินงบสนับสนุนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ รวม 8 ครั้ง จำนวน 35,932 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 65.81 ของเป้าหมาย 54,598 กองทุนที่ได้รับอนุมัติ (38,816 โครงการ) วงเงินงบประมาณ 17,924,159,709.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 65.83 ของเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามโครงการฯ
     2.คณะกรรมการ กทบ.ได้รับทราบรายงานการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการยื่นแบบคำขอเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 110 กองทุน และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 กองทุน รวม 116 กองทุน และโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ณ ตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559  โดยจัดกิจกรรม นิทรรศการจากสถาบันการเงิน และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 114 ร้านค้า ประกอบไปด้วย ร้านค้าจากกองทุนชุมชนในจังหวัดราชบุรี ร้านค้าของภาคีเครือข่ายประชารัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยครั้งต่อไป สทบ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จะร่วมกันจัดตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม ศกนี้
     3.การอนุมัติงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญ
     คณะกรรมการ กทบ.ได้เห็นชอบ และอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการสำคัญ ดังนี้
     1.1 อนุมัติจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 8 จำนวน 11 ชุมชน วงเงิน 11 ล้านบาท
     1.2 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 1.200 ล้านบาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
     1.3 อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุน และมาตรการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 11 จำนวน 2,797 กองทุน เป็นเงิน 2,797,000,000.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

     4. มาตรการการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ คณะกรรมการ กทบ.ได้เห็นชอบการดำเนินงานมาตรการฟื้นฟูฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายกองทุนหมู่บ้านฯ คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุน จำนวน 12,499 กองทุน ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้
     1. การดำเนินงานจำแนกเป็นกลุ่มการดำเนินงานการเข้ากระบวนการฟื้นฟูฯ และ ความต้องการเงินเพิ่มทุน เป็น 4 กลุ่ม
     กลุ่มที่ 1 : เป็นกองทุนที่ดำเนินการฟื้นฟู และยื่นขอเพิ่มทุนแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไข ปรับปรุง  และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ จังหวัด จำนวน 1,562 กองทุน ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานมาตรการฟื้นฟูฯ โดยกำหนดระยะภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
     กลุ่มที่ 2 : เป็นกองทุนหมู่บ้านฯทีอยู่ระหว่างการฟื้นฟูฯ จำนวน 4,617 กองทุน  ให้ สทบ. จัดกระบวนการติดตามและแก้ไข ปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับจังหวัดและอำเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ทุกระดับ และสทบ.สาขา ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 
     กลุ่มที่ 3 :  เป็นกองทุนหมู่บ้านฯที่แจ้งความประสงค์ไม่ต้องการการเพิ่มทุน จำนวน 493 กองทุน ให้ดำเนินการสอบทาน และรายงานผลการดำเนินงานการฟื้นฟูฯภายในเดือน กรกฎาคม 2559
     กลุ่มที่ 4 : เป็นกองทุนหมู่บ้านฯที่ไม่เข้ากระบวนการฟื้นฟูฯ จำนวน 5,827 กองทุน ได้ให้ สทบ. รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา  และสถานะของกองทุนหมู่บ้านฯภายในเดือนกรกฎาคม 2559  และจัดทำมาตรการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
     2. ประสานหน่วยงานความร่วมมือ อาทิ  สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความช่วยเหลือ ในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ สถาบันการเงินติดตาม ช่วยเหลือการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านฯ
     5. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับหน่วยงานภาคี
     1. ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทบ. และ
กรมบัญชีกลาง ว่าด้วย การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ โดยกรมบัญชีกลางสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีประชารัฐ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการซื้อ/จัดหาทรัพย์สิน การบัญชี และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีประชารัฐ และมีการตรวจสอบภายในให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     2. ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทบ.สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ว่าด้วย การประสานงานโดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา กับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ  สทบ.ได้จัดทำร่าง เพื่อยกระดับและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศให้มีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีส่วนในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน ในวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559 ให้แก่กรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรให้มีมาตรฐาน โดยจะนำผลงานมาเผยแพร่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ผ่านกิจกรรมตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ในหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2559
 
สทบ.สาขา 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ จังหวัดพังงา
     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาข 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ จังหวัดพังงา ณ  โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายภคพงษ์ ทวิพัฒน์  เป็นประธาน และนายวีระชัย สง่าหวัง หัวหน้าสทบ.สาขา 9 กล่าวรายงาน
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พร้อมแนวทางการเบิกจ่าย ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 268 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายตำบล ละ 3 คน และกองทุนหมู่บ้านที่ ได้รับอนุมัติเงินงวดแรกจำนวน 36 กองทุน และพนักงาน สทบ.สาขา 9 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติงวดแรกด้วย
 
      Go To Top << Back