ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 2/53          
การประชุมชี้แจงมาตรการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และนครพนม ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับการจัดประชุมครั้งเพื่อรับฟังปัญหาจากกองทุนหมู่บ้าน และให้แนวทางช่วยเหลือในการฟื้นฟูให้กองทุนฯสามารถรับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 เพื่อนำไปพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2559

     การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 20 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

     1.ที่ประชุมได้รับทราบลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ตามนโยบายประชารัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน มูลนิธิสัมมาชีพ หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายภาคีเครือข่าย ซึ่งมีภาคีร่วม 34 องค์กร โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและมีหน่วยงานต่างๆ ผสานพลังสนับสนุน บันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ (1) สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน (2) SME เกษตร และ (3) Farmer Market  โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะดำเนินงานเป็นกลไกร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ต่อไป
     2.ที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร จำนวน 958 กองทุน และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพมหานคร จำนวน 180 กองทุน รวม 1,138 กองทุน โดยสามารถสนับสนุนให้ ผู้มีรายได้น้อยได้สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาสินค้า และอาชีพ ตลอดจนแก้ปัญหาความเดือดร้อน ได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม และโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยสทบ. ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมจัดตลาดประชารัฐสี่มุมเมือง ในกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอนุเคราะห์ประสานสถานที่ในวัดสำคัญ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ โดย สทบ. และสถาบันการเงินจัดผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร นำผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการมาออกร้านเพื่อจำหน่ายในตลาดที่จัดไว้ และหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความรู้และช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และต่อยอดการพัฒนาสินค้าและตลาดให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ  ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครมากขึ้น
     3.ที่ประชุมได้รับทราบรายงานโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย สทบ. ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และภาคีที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินงานตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่วัดพระยาสุเรนทร์เป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานกับวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดตลาดประชารัฐ ในครั้งต่อไปได้แก่วัดบางนานอก แขวงบางนา เขตบางนา ,วัดวชิรธรรมสาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง ,วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค ,วัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
     4.ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ให้ขยายเวลาในการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรี โดยให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หรือภายในกรอบวงเงินที่กำหนด 60,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 30,000 ล้านบาท) แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งเคยได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุนหมู่บ้านระดับปานกลาง (C) หรือระดับปรับปรุง (D) แต่มีการพัฒนาศักยภาพและผ่านการประเมินศักยภาพใหม่จาก สทบ. เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับดีมาก (A) หรือระดับดี (B) ให้สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข คุณสมบัติของกองทุนฯ ของมาตรการ
     5.ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายให้กองทุนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร จำนวน 958 กองทุน และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพมหานคร จำนวน 180 กองทุน รวมจำนวน 1,138 กองทุน ได้รับจัดสรรในวงเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ต่อ 1 กองทุน โดยให้สทบ. เป็นหน่วยดำเนินการสนับสนุนกองทุนชุมชนเมือง และกองทุนชุมชนทหาร                   ในกรุงเทพมหานคร
     6. ที่ประชุมได้เห็นชอบ และอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการสำคัญ ดังนี้
         1.1 อนุมัติจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 7 จำนวน 17
ชุมชน วงเงิน 17 ล้านบาท
         1.2 อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เป็นไปตามหลักการ
เพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 และมาตรการฟื้นฟูฯ จำนวน 795 กองทุน เป็นเงิน 795,000,000.-บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) และที่ประชุมเห็นชอบให้ สทบ. ดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน 15,296 กองทุน ที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุน ตามแนวทางที่คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ต่อไป


                                                ****************************

 
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อุบลราชธานี ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำ และภาคการเกษตร รวมทั้งการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชุมกรอ.ตรวจการบริหารจัดการน้ำ และการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้าน โรงสีหมู่บ้าน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และตลาดประชารัฐ และเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ณ บ้านยางกะเดา ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 6/2558

     การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

     1.ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอด และมีผลการดำเนินงานปรากฏข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการสนับสนุนให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการฯ ไปแล้วจำนวน 8,091 กองทุน เป็นเงิน 11,160 ล้านบาท โดยแยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 4,407 กองทุน เป็นเงิน 7,311 ล้านบาท ธ.ก.ส. จำนวน 3,684 กองทุน เป็นเงิน 3,860 ล้านบาท
     2. ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านโดยให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านการประเมินศักยภาพการดำเนินงานปี 2555 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) ในระดับดีมาก (A) และระดับดี (B) กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท กำหนดวงเงิน 60,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   (ธ.ก.ส.) 30,000 ล้านบาท ซึ่งปรากฏว่าได้มีกองทุนมายื่นเสนอ จำนวน 50,050 กองทุน (ร้อยละ 83.59) ได้มีการอนุมัติสินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยแยกเป็นธนาคารออมสินจำนวน 25,427 กองทุน วงเงิน 25,272.00 ล้านบาท  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 20,739 กองทุน วงเงิน 20,225.00 ล้านบาท และมีสมาชิกไว้รับประโยชน์จากโครงการโดยการกู้เงิน จำนวน 2,893,351 ราย/ครอบครัว (ครอบครัวละ 1 ราย)
     3. ที่ประชุมได้รับทราบการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนชุมชนทหาร ปี 2558 โดยมีกองทุนชุมชนทหารทั่วประเทศ จำนวน 738 กองทุน โดยในส่วนกรมกำลังพลทหารบกได้มีกาารประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนชุมชนทหารแล้ว จำนวน 75 กองทุน ในส่วนกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินฯ
     4. ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการและแผนการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกองทุนหมู่บ้านคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มทุนจำนวน 16,091 กองทุน เพื่อสอบทานความต้องการ ความพร้อมในการเพิ่มทุน และการพัฒนาศักยภาพของกองทุนด้วยกระบวนการซ่อมและสร้างระบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ ทั้งด้านศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558-เดือนกุมภาพันธ์ 2559  โดยจัดกลุ่มดังนี้
     • กลุ่มที่ 1:  กองทุนหมู่บ้านฯที่ยื่นขอเพิ่มทุนแล้ว และจะต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงฯ  จำนวน
1,162 กองทุน  เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีปัญหาด้านบริหารจัดการกองทุน  จำนวน 939 กองทุน  และเป็นกองทุนที่มีปัญหาด้านการเงิน จำนวน 223 กองทุน
     • กลุ่มที่ 2:   กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับดีมาก(A) และระดับดี(B) จำนวน
4,794 กองทุน
     • กลุ่มที่ 3:   กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับปานกลาง(C)  ระดับต้องปรับปรุง
(D)จำนวน 8,810 กองทุน
     • กลุ่มที่ 4:   กองทุนหมู่บ้านฯที่ไม่ได้มีการประเมินศักยภาพ จำนวน 587. กองทุน
     • กลุ่มที่ 5:   กองทุนชุมชนทหาร  จำนวน 738 กองทุน
     5. ที่ประชุมได้พิจารณาการขอให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับปานกลาง (C) และระดับปรับปรุง (D)    จำนวน 6,859 กองทุน ได้เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นกองทุนที่ได้รับการเพิ่มทุนระยะที่ 3 แล้ว
2. เป็นกองทุนที่มีการดำเนินงานหรือปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูของ สทบ. และตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดการสนับสนุนเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3
และในที่ประชุมได้พิจารณาการขอเสนอให้ขยายเวลาการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านออกไปถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและแผนการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2
     6. ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถใช้เงินประกันความเสี่ยงที่สะสมไว้ มาเป็นค่าดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยให้ใช้ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินประกันความเสี่ยงที่สะสมไว้ในแต่ละกองทุน และจะต้องใช้มติของสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในการกำหนดแนวทางการใช้เงินดังกล่าวของแต่ละกองทุน
     7. ที่ประชุมได้เห็นชอบ และอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการสำคัญ ดังนี้
     1.1 อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม) จำนวน 2,475 กองทุน เป็นเงิน 2,475,000,000.-บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
     1.2 อนุมัติจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 6 จำนวน จำนวน 2
ชุมชน วงเงิน 2 ล้านบาท
     1.3 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน(SML) จำนวน 4 แห่ง งบประมาณ 1.700 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

 
จังหวัดพะเยาจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ
     เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯระดับตำบล และเจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน รวมผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๕๑ คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตลอดจนกำหนดแนวทางให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใช้เป็นแนวทางบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/อำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทาง ที่กำหนดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถให้คำแนะนำในการบริหารงานแก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้อย่างมีเอกภาพ
 
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ที่เมืองทองธานี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการ “มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ” จำนวน 3 มาตรการ รวมวงเงิน 1.36 แสนล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ประกอบด้วย
     1.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน เพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนหมู่บ้านฯ) ที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุนระดับ A และ B กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามนำไป Refinance หนี้เดิม กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืนภายใน 7 ปี โดย 2 ปีแรกให้เป็นช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย รวมวงเงิน 60,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับผิดชอบวงเงินธนาคารละ 30,000 ล้านบาท
     2.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดสรรงบประมาณให้ทุกตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท (ทั้งหมด 7,255 ตำบล) รวมวงเงิน 36,275 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนและจ้างงานในท้องถิ่น โดยต้องเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
     3.มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ เร่งรัดผลักดันโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2558
     ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
     1.อนุมัติหลักการจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 5 จำนวน 5 ชุมชน วงเงิน 5.00 ล้านบาท
     2.ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอด และมีผลการดำเนินงานปรากฏข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้มีการสนับสนุนให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการฯ ไปแล้ว จำนวน 7,393 กองทุน เป็นเงิน 10,260.72 ล้านบาท โดยแยกเป็นธนาคารออมสิน จำนวน 3,709 กองทุน เป็นเงิน 6400.72 ล้านบาท ธ.ก.ส. จำนวน 3,684 กองทุน เป็นเงิน 3,860 ล้านบาท
     3.เห็นชอบการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านการประเมินศักยภาพการดำเนินงานปี 2555 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) ในระดับดีมาก (A) และระดับดี (B) กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขไม่ให้กองทุนหมู่บ้านฯ Refinance หนี้เดิม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ กำหนดวงเงิน 60,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนหมู่บ้านฯ ต้องนำหลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อประกอบการเบิกเงินกู้จากธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. และกำหนดให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะเวลา 7 ปี นับจากวัน    ลงนามในนิติกรรมสัญญา และดำเนินการทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 2 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี  ปีที่ 3 – 7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงิน (Financing Cost) บวกด้วยร้อยละ 1.0 ต่อปี และกำหนดให้กองทุนหมู่บ้านฯ ให้สินเชื่อกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ โดยมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 2 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ปีที่ 3 – 7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บจากกองทุนหมู่บ้านฯ
      และที่ประชุมได้เห็นชอบให้ สทบ. จัดทำเอกสาร/คู่มือ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการกระบวนการขอสินเชื่อตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านเพื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) มีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และให้มีการติดตามสนับสนุนการดำเนินการและติดตามประเมินผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อสรุปผลและนำเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
      นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน และเห็นชอบให้ สทบ. จัดกิจกรรมเปิดปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประมาณ 8,000 คน และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมอบให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอประธานกรรมการฯ พิจารณาลงนามต่อไป
     4.เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 30 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสมาชิกใหม่ที่เป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล
     ทั้งนี้ สทบ. จะจัดกิจกรรมเปิดปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประมาณ 8,000 คน ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยหนี้ค้างชำระ และประนอมข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     สทบ.สาขา 8 ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยหนี้ค้างชำระ และประนอมข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างนายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนาวาอากาศตรีวิจิตร บำรุงกิจอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายเสถียร เกตุภูงา รักษาการหัวหน้าสทบ.สาขา 4 ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และปัญหาการยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้กองทุนหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการกองทุนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
      Go To Top << Back