ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 2/56          
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม สทบ. สำนักผู้บริหาร จัดประชุม “คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560” โดยมีนางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานคณะทำงาน รักษาการหัวหน้าสทบ.สาขา 3 4 5 6 10 12 13 และพนักงานสำนักผู้บริหารเป็นคณะทำงาน  ได้ร่วมประชุมเพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 1 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา 1 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
 
กองทุนหมู่บ้านสานพลังสร้างชุมชนเข้มแข็ง

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่หอประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สทบ.สาขา 12 จัดงานกองทุนหมู่บ้านสานพลังสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยนายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายนที  ขลิบทอง) บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางข้างหน้าของการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง  และนางสาวหทัยกาญจน์ พรหโมบล อัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุด สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับนายนิพนธุ์  ทิพย์ศร นิติกร สทบ. ได้ร่วมให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกองทุนหมู่บ้าน
     การจัดงานครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ระดับอำเภอคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเข้าร่วมกว่า 1,200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญของชาติด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นองค์กร/กลไกสำคัญที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้

 

 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 3 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา 3 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 2 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา 2 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 13 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
 เมื่อวันพฤหัสที่ 1 ธันวาคม 2559 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา 13 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 12 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา 12 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
 
ติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 11 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
     ประชุมติดตามการดำเนินงานของสทบ.สาขา 11 ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลพร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฎิบัติงาน 
 
      Go To Top << Back