ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/50          
สทบ. สาขา 8 ร่วมประชุมโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี
     วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พลาเลช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าประชุม ๑๔๐ คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด, นายอำเภอ/ ผู้แทน, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ ทุกอำเภอ โดยได้รับเกียรติจากนายประวัติ  รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ โดยมีนายฉลอง ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน นางกาญจนา ทวีวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ และหัวหน้า สทบ. สาขา ๘ พร้อมด้วยพนักงาน สทบ. สาขา ๘ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
กิจกรรม 10 ปี อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
     เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลัง 10 ปี กองทุนหมู่บ้าน  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป, กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องกองทุน, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละกองทุน ตลอดจน การจัดงานเลี้ยงช่วงเย็น ชมการแสดงของแต่ละตำบล และมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัฐฐะ สิริธรังศรี  นายอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธานในพิธีเปิด
 
สทบ. สาขา 4 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้าน ณ จังหวัดนครพนม
     นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ พนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้บริการประชาชน
 
ผอ.สทบ. บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนากองทุน สู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน เมื่อวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 65 กองทุน ๆ ละ 3 คน จำนวน 195 คนได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 กองทุน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 13 กองทุน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 กองทุน จังหวัดพิจิตร จำนวน 7 กองทุน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 19 กองทุนและในโอกาสนี้  นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมตอบข้อซักถาม ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่สนใจ ได้เยี่ยมชม
 
จังหวัดเคลื่อนที่ จ.นครสวรรค์
     จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน การจัดงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ สทบ. สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมจัดบูธคลินิกเคลื่อนที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับกองทุน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ในโอกาสนี้นี้ยังมีการแจกพัดกองทุนหมู่บ้านให้กับประชาชนที่มาร่วมงานนั้นครั้งนี้เพื่อคลายร้อนด้วย
 
สทบ. สาขา 2 จัดประชุมโครงการ SML จังหวัดแพร่
     วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดแพร่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีนายศักดา สุวรรณสายะ จากจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายวรวัจน อื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงิน SML ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 31 หมู่บ้าน 
     โครงการ SML เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง หรือช่วยในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีการสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ. ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อน SML แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประธานโครงการ SML จำนวนกว่า ๘๕๐ คน  
 
ผอ.สทบ. ร่วมงาน SML จังหวัดสกลนคร
     นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุชาติ พิเมย  หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 กล่าวรายงาน เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จากนั้น ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นวิทยากร เพื่อชี้แจงถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,800 คน
     การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบ และทำให้โครงการนี้มีส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนการสร้างแนวทางป้องกันเพื่อให้ชุมชนอยู่อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย โดยงบประมาณนี้ จะมีการจัดสรรทุกปีเป็นเสมือนงบประมาณอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนหมู่บ้าน (อบม.) ตามเจตนารมย์ของรัฐบาล
 
จังหวัดพิจิตร มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
     วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการเครือข่าย กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุนเมือง โดยนำผลกำไรประจำปี จำนวน 5% ของทุกกองทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีผลการเรียนดีและมีฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาของเยาวชน และเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป  การมอบทุนดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 336 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 336,000 บาท และได้มีผู้มีจิตศรัทธามอบรถจักรยาน จำนวน 21 คัน เพื่อมอบให้กับนักเรียน การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เป็นประธานในพิธี 
 
      Go To Top << Back