ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/55          
การประชุมการประชุมหารือผู้แทนหน่วยทหารที่รับผิดชอบงานกองทุนทหาร เพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติตามโครงการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง

     นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ. ประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยทหารที่รับผิดชอบงานกองทุนทหาร เพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติตามโครงการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 16ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสทบ.

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     วันนี้ (27 ก.ย. 56) เวลา 9.15 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-206 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีกำกับและดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรม เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี   ความต้องการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน และได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งสาขาต่างๆ โดยเน้นกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการวางแผนเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน และสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ในครั้งนี้ได้คัดเลือกมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,135 คน สำหรับคุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้น ต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะดำเนินงานในรูปแบบสถาบันการเงินชมุชน และมีเครื่องมือสารสนเทศที่จะดำเนินการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดำเนินงานอื่นๆที่จำเป็น มีสำนักงานที่สามารถให้บริการในรูปแบบสถาบันการเงินชุมชนได้ 

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับสถาบันการเงินชุมชนภาคี ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย ดำเนินการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 10,000 แห่ง เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการเงิน การเรียนรู้ด้านอาชีพ และสวัสดิการ มีกิจกรรมที่สามารถให้บริการพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นธนาคารประชาชนต่อไปในอนาคต ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีการดำเนินการจัดทำระเบียบออกประกาศรับรองความเป็นสถาบันการเงินชมุชนต่อไปและในปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ว จำนวน 2,048 กองทุน โดยดำเนินการระหว่าง ปี 2551 - 2552 จำนวน 1,755 กองทุน และในปี 2555 จำนวน 920 กองทุน รวมถึงสถาบันการเงินชุมชนนำร่องที่สถาบันการเงินภาคีร่วมดำเนินการพัฒนา จำนวน 449 กองทุน

 
มติประชุมบอร์ด

ที่ประชุม กทบ.อนุมัติการโอนเงินเพิ่มทุน ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ระยะที่ 3 รวม 8,860 กองทุน       8,860 ล้านบาท

วันนี้ (23 ก.ย. 56) เวลา 15.30 น. ห้องประชุม อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้

     ที่ประชุมได้มีมติเรื่องการจัดสรรโอนเงินเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 4 (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2556) ดังนี้
     1. อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 จำนวน 8,860 กองทุน เป็นเงิน 8,860,000,000 บาท
     2. เห็นชอบให้พิจารณาจัดสรรและโอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมการขอรับสนับสนุนเพิ่มทุน เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 สำหรับกองทุนฯคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน คาดว่าจะทำให้สามารถเพิ่มทุนได้ 80 % ในปีนี้
     3. อนุมัติให้ สทบ. ดำเนินการจัดทำระบบการติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการของหมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั่วประเทศ จำนวน 86,300 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานโครงการ และการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และจัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตัวอย่าง โดยเตรียมรางวัลให้จังหวัดละประมาณ 3-7 รางวัล รางวัลละ 3 หมื่น – 1 แสนบาท ดังนี้
  รางวัลที่ 1 จังหวัดละ 1 รางวัล รางวัลละ 100,000.- บาท
  รางวัลที่ 2 รางวัลละ 30,000.- บาท ตามขนาดจำนวนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดังนี้
- ขนาด S (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 400 แห่ง) มี 3 รางวัล
- ขนาด M (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 401-1,200 แห่ง) มี 4 รางวัล
- ขนาด L (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 1,201-2,400 แห่ง) มี 5 รางวัล 
- ขนาด XL (จังหวัดที่มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนไม่เกิน 2,400 แห่งขึ้นไป) มี 6 รางวัล 

     นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท ให้ชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ตามประกาศเทศบาล (กระทรวงมหาดไทย) และกรุงเทพมหานคร 934 ชุมชน (ชุมชนละ 1 ล้านบาท) วงเงิน 934 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนชุมชนเมืองทั่วประเทศ(66 แห่งในกทม./ต่างจังหวัด 868 แห่ง) โดยมอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประสานการดำเนินการจัดตั้งกองทุนชุมชนเมือง ตามกระบวนการขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบที่กำหนดต่อไป

 
ผอ.สทบ. ร่วมงานรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดยะลา
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมงานรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน จากนั้น นายนที ขลิบทองได้ให้เกียรติมอบเงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3 ที่ทางรัฐบาลได้สรรให้ จำนวน 31 กองทุนและมอบเกียรติบัตรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 8 กองทุน  พร้อมกล่าวถึงนโยบายของทางรัฐบาล และขอบคุณสมาชิกชาวกองทุนหมู่บ้านที่ร่วมกันพัฒนากองทุนให้มีความเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน
 
“กองทุนฯ มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง” อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นำโดยนายวิษณุ พิลาสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอโพนพิสัย ได้จัดงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนหมู่บ้านภายใต้คำขวัญ “กองทุนฯ มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง” โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจากนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายของ สทบ. ภายในงานมีการมอบโล่ห์รางวัลแก่กองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จ การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ มีกิจกรรมสังสรรค์เลี้ยงอาหารโต๊ะจีน การแสดงรำวงชาวบ้าน จับฉลากรางวัล สร้างความสุขสนุกสนาน สร้างรอยยิ้ม สร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชาวอำเภอโพนพิสัย
 
ผอ.สทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงิน
นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธาน ในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านสุขสวัสดิ์ ม.13 ตำบลจูมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยมีนายมนู พานทอง ประธานกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ พร้อมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการเครือข่ายระดับตำบล อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับและสนับสนุนการเปิดสถาบันการเงินชุมชน ในครั้งนี้ และนายเสถียร เกตุภูงา หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 นายประยูร เห็มวิพัฒน์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัด ตลอดจนชาวบ้านใกล้เคียง ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานวันดังกล่าวด้วย
 
รวมพลกองทุนหมู่บ้านฯ ครบรอบ 11 ปี จังหวัดเชียงราย
     วันที่ 25 มีนาคม 2556 จังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือของ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน  และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 จัดงานรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครบรอบ 11 ปี จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี นายพงศักดิ์  วังเสมอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธี จากนั้น นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง  “ทิศทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นถาบันการเงินชุมชน” ภายในงานดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดีเด่นของจังหวัดเชียงราย  ตลอดจนการเสวนา ในหัวข้อ “การสนับสนุนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดเชียงราย , ผู้แทนธนาคารออมสิน, ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงราย และผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑  จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานดังกล่าวมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือจังหวัดเชียงราย  และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประมาณ  2,000  คน
 
สทบ.สาขา 8 จัดงานประชุมชี้แจงโครงการ SML ใน จ.มุกดาหาร

     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  โดยได้รับเกียรติจากนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมี นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับและกล่าวนำเข้าสู่งานประชุม และได้รับเกียรติจากนายบุญฐิน ประทุมลี สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม รวมทั้งได้รับเกียรติ จาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)  พร้อมตอบประเด็นข้อซักถาม และในช่วงบ่าย นายสาธิต อ้วนดวงดี หัวหน้า สทบ. สาขา 8 ได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

     นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปีแรก เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ได้แก้ไขปัญหาของส่วนรวม ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน บทบาท ภารกิจและหน้าที่ของภาคีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจึงได้จัดการประชุมชี้แจงครั้งนี้ขึ้น ซึ่งในส่วนของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับโครงการ SML เป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้เป็นการบริหารจัดการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์มีทั้งสิ้น 560 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็นหมู่บ้าน 526 หมู่บ้าน ชุมชน 34 ชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแล้ว 144 หมู่บ้าน/ชุมชน และคงเหลือยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 416 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและพิจารณา

 
      Go To Top << Back