ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/56          
สทบ. สาขา 7 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่
     เมื่อเร็วๆ นี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ และทาง สทบ. ได้นำสินค้าสวัสดิการของพนักงาน สทบ. มาจัดจำหน่าย ภายในงาน“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับหน่วยงาน ในจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดม่วงสระน้อย ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นท่านผู้ว่าราชการและคณะฯ ได้เยี่ยมชมงานพร้อมพบปะทักทายกับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,150 คน
 
สทบ. สาขา 3 ร่วมงานคลินิกเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     นายชัยโรจน์  มีแดง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ วัดตะคร้อ หมูที่ 4 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภออำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดบูทคลินิกเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้แก่ผู้เข้ามารับบริการ พร้อมทั้ง ตอบปัญหาข้อซักถามเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมงาน 2,000 คน
 
สทบ. สาขา 1 ร่วมพิธีเปิดที่ทำการ สนง.เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ
     เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นำโดยนายศุภศักดิ์  ทองคำมั่น  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ทำพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงาน และที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเป็นคลินิกให้คำปรึกษาแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในอำเภอเวียงป่าเป้า ทั้งนี้นายสุนทร  มหาวงศนันท์  นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่ก่อสร้าง และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
งานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดสัญจร
     นายบุญลือ  เครือพินธุ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ร่วมกันจัดประชุมเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจรประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจาก นายอารี  นาคดี พัฒนาการอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯเครือข่ายระดับจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้                    
     วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัญจร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบผลดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และความเคลื่อนไหวของทางกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการอัพเดทนโยบายของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมรับฟังปัญหา-อุปสรรค เพื่อช่วยกันหสทางแก้ไขต่อไป
 
จังหวัดนครสวรรค์ จัดการโครงเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
     จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ได้รับเกียรติ จากนายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง หมู่ที่ 8 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ. สาขา 3) จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมงานพร้อมจัดบูทคลินิกเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้บริการด้านข่าวสารต่าง ๆ ของทางกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมตอบข้อซักถามข่าวสารการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้กับผู้เข้ามารับบริการ รวมถึงตอบข้อซักถามถึงปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน มีผู้มาเข้าร่วมงานกว่า 700 คน
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมและมอบโล่รางวัลและใบประกาศให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่น
     วันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์  มีแดง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนครสวรรค์   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและใบประกาศให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับประจำปี 2556  ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบ่อพลับ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ   รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านหูกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย และรางวัลชมเชย จำนวน 3 กองทุนหมู่บ้าน ได้แก่  กองทุนหมู่บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  กองทุนหมู่บ้านวังสีคราม หมู่ที่ 21 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี  กองทุนหมู่บ้านหาดเสลา หมู่ที่ 5 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว 
     จากนั้น ท่านผู้ว่าราชการฯ ได้แสดงความยินดีแก่กองทุนที่ได้รับรางวัลและกล่าวถึงการบริหารงานและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่กองทุนอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถนำมาเผยแพร่หรือถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไป
 
เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานมหกรรมรวมพลกองทุนหมู่บ้านฯ

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานมหกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำปี 2556  ณ ลานอเนกประสงค์ตรงข้ามสนามกีฬาสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานมีการเผยแพร่ภาพวีดีทัศน์ และการแสดง ชุด “ อัครศาสตร์ศิลปท้องถิ่นสุวรรณภูมิ” จากนั้น นายวิโลด หลำเล็ก ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลให้แก่กองทุนหมู่บ้านดีเด่นพร้อมเงินรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลและของที่ระลึกจากธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารกรุงไทย จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นประธานในงานร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและทักทายผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานมีผู้ร่วมงานกว่า 8,000 คน

 

 
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกบูทคลินิคกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เคลื่อนที่
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดเขามะเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดบูทคลินิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมกับตอบปัญหาและให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้ามารับบริการ ในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 800 คน
 
      Go To Top << Back