ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/51          
สทบ.สาขา 2 ร่วมงานขับเคลื่อน SML ตามนโยบายรัฐบาล
     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 สทบ.สาขา 2 ได้จัดโครงการ “แนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดน่าน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จังหวัดน่าน โดยมีท่าน ส.ส.สิรินทร รามสูตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามโครงการฯให้เป็นไปตามระเบียบฯ ในโอกาสนี้ ท่านนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงการ SML กับความอิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างแท้จริง” โดยเน้นย้ำการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ SML ตามนโยบายของรัฐบาล และให้โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน SML หรือผู้แทน หมู่บ้านละ ๑ คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดจังหวัดน่าน นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการจังหวัดน่าน ผู้แทนธนาคาร ประธานเครือข่าย กทบ. จังหวัดน่าน ประธานเครือข่าย กทบ. อำเภอ คณะติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน SML จังหวัดน่าน พร้อมด้วย                 หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2  พร้อมพนักงาน สทบ. และประชาชนผู้สนใจ              เข้าร่วมงานกว่า 1,100 คน
 
กิจกรรมรัฐบาลพบประชาชน จังหวัดนครพนม
     นางมนพร  เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)ในงาน  “๑ ปี ที่ตั้งใจรัฐบาลพบประชาชน”  ของจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีนายปรีชา  กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดนครพนม ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และพนักงาน สทบ.สาขา ๔ ร่วมให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมงานในวันนั้น
 
สทบ. สขา 3 ร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินบ้านวังกรด
     สทบ. สาขา 3 โดยพนักงานประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินบ้านวังกรด หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 21 กันยายน 2555 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอมรรัตน์ ผิวทอง  ปลัดอำเภอ และนายสมพงษ์  ผลไพร พัฒนาการอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินในครั้งนี้ และบ้านหนองกรด หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 5,720,144 บาท เปิดดำเนินการทุกวันเสาร์
 
“รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต” จังหวัดอุดรธานี
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ในงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยท่านพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน ซึ่งในงานครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้ง ๕ โครงการ และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมนำสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จมานำเสนอและสาธิตการประกอบอาชีพ ตลอดจนหมู่บ้านดีเด่นด้านโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมาก 
 
“รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต” จังหวัดสกลนคร
     วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด จำนวน ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุน SML คณะกรรมการบทบาทสตรี และเกษตรกร จำนวน ๑๘ อำเภอ จากนั้นท่านผู้ว่าราชการได้เยี่ยมชมนิทรรศการของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ซึ่งเป็นนิทรรศการการดำเนินงานการเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านนโยบายเพิ่มทุนระยะที่ ๓ และ SML และได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแจกของชำร่วย(พัด)ให้แก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชม พร้อมร่วมถ่ายภาพกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มาสาธิตการทำตุ๊กตาการบูรของอำเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจนิทรรศการที่จัดขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นภายในงานได้มีนิทรรศการจัดแสดงตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางภาคส่วนราชการและ ห้างร้านได้นำเสนอผลการดำเนินงานและให้บริการแก่ประชาชนกว่า ๑๕ โครงการ ซึ่งงานดังกล่าวสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
 
การจัดงาน “รัฐบาลพบประชาชน” จังหวัดพิจิตร
     จังหวัดพิจิตร จัดงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต”  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2555 ถึง วันที่ 2 กันยายน  2555 รวม 9 วัน ณ บริเวณลานวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี ท่านศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย สส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร, สส.วินัย ภัทรประสิทธิ์ ,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และในวันที่  1 กันยายน 2555 ท่านพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันเรือยาวประจำปีของจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในงานนี้ด้วย
 
โครงการรัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย
     นายพิทยา พุกกะมาน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รัฐบาลพบประชาชน โดยมี นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/กลุ่มพลังองค์กร/ว่าที่ ร.ท.สุเมธ ทองดี พัฒนาการจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ กว่า ๑,๕๐๐ คน ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐ ซึ่งได้จัดให้บริการแก่ประชาชนเช่นกัน เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม๒๕๕๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต
     วันที่ ๒๕- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรม รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจากนายพีระ ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน อาทิ  การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ ๓ และการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีผู้เข้าร่วมงาน กว่า ๑,๕๐๐ คน และภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการของส่วนส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลกว่า ๑๕ บูท และพ่อค้าประชาชนออกบูทแสดงผลงาน โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน การถาม - ตอบเรื่องนโยบายของรัฐบาลระหว่างทางภาคราชการกับภาคประชาชน ตลอดจนการแจกของที่ระลึก และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและรับการบริการจากบูทของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กว่า ๔๐๐ คน
 
      Go To Top << Back