ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/50          
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต
     วันที่ ๒๕- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรม รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจากนายพีระ ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน อาทิ  การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ ๓ และการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีผู้เข้าร่วมงาน กว่า ๑,๕๐๐ คน และภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการของส่วนส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลกว่า ๑๕ บูท และพ่อค้าประชาชนออกบูทแสดงผลงาน โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน การถาม - ตอบเรื่องนโยบายของรัฐบาลระหว่างทางภาคราชการกับภาคประชาชน ตลอดจนการแจกของที่ระลึก และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและรับการบริการจากบูทของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กว่า ๔๐๐ คน
 
พิธีเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชน ณ จังหวัดนครสวรรค์
     จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชน “ทุน......เพื่อคุณภาพชีวิต” จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัด เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนากองทุนหมู่บ้าน หัวข้อ “บทบาทกองทุนหมู่บ้าน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” การจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน และการจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมแสดงของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
 
นายกรัฐมนตรี เปิดงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต"
     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ยุธศักดิ์ ศศิปะภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสุรพงษ์  โตวิจักษ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตัวแทนผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2555 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
     งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ  และใช้สิทธิในโครงการนั้นๆ ได้ทันที  
     นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทั้งเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่เป็นปัญหามานาน รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยการเร่งออกมาตรการต่างๆภายใต้หลักการสร้างรายได้ให้ตรงกับกลุ่มประชาชน เช่น ค่าแรง 300 บาท เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมลดรายจ่ายด้วยมาตรการต่างๆ เช่น ภาษีสำหรับบ้านหลังแรก รถยนต์คันแรก พักชำระหนี้ 3 ปี ลดภาษีนิติบุคคล และมาตรการขยายโอกาสให้คนในระดับครัวเรือนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกำหนดโครงการและกองทุนต่างๆ ขึ้นมา 11 กองทุน เพื่อช่วยเหลือประชาชน อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านละชุมชน หรือ เอสเอ็มแอล โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร และกองทุนสุขภาพภาครัฐ นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเป็นอยู่ในครัวเรือน เพราะรัฐบาลมั่นใจว่าหากระดับครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ประเทศชาติก็จะดีตามไป และเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
 
สทบ. สาขา 3 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานโครงการรัฐบาลพบประชาชน ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
     เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 นายจิรายุทธ วัจนรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการรัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ประกอบด้วย โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผลงานกองทุนหมู่บ้านหนองคล้า ม. 8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี และกองทุนหมู่บ้านเนินนาทอน ม.1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2544 นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ได้ได้รับงบประมาณ SML จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นำไปจัดตั้งกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในชุมชน
 
สทบ. สาขา 8 ร่วมประชุมโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี
     วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พลาเลช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าประชุม ๑๔๐ คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด, นายอำเภอ/ ผู้แทน, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ ทุกอำเภอ โดยได้รับเกียรติจากนายประวัติ  รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ โดยมีนายฉลอง ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน นางกาญจนา ทวีวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ และหัวหน้า สทบ. สาขา ๘ พร้อมด้วยพนักงาน สทบ. สาขา ๘ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
กิจกรรม 10 ปี อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
     เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลัง 10 ปี กองทุนหมู่บ้าน  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป, กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องกองทุน, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละกองทุน ตลอดจน การจัดงานเลี้ยงช่วงเย็น ชมการแสดงของแต่ละตำบล และมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัฐฐะ สิริธรังศรี  นายอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธานในพิธีเปิด
 
สทบ. สาขา 4 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้าน ณ จังหวัดนครพนม
     นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ พนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้บริการประชาชน
 
ผอ.สทบ. บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนากองทุน สู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน เมื่อวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 65 กองทุน ๆ ละ 3 คน จำนวน 195 คนได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 กองทุน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 13 กองทุน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 กองทุน จังหวัดพิจิตร จำนวน 7 กองทุน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 19 กองทุนและในโอกาสนี้  นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมตอบข้อซักถาม ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่สนใจ ได้เยี่ยมชม
 
      Go To Top << Back