ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/50          
นายกรัฐมนตรี เปิดงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต"
     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ยุธศักดิ์ ศศิปะภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสุรพงษ์  โตวิจักษ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตัวแทนผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2555 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
     งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ  และใช้สิทธิในโครงการนั้นๆ ได้ทันที  
     นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทั้งเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่เป็นปัญหามานาน รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยการเร่งออกมาตรการต่างๆภายใต้หลักการสร้างรายได้ให้ตรงกับกลุ่มประชาชน เช่น ค่าแรง 300 บาท เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมลดรายจ่ายด้วยมาตรการต่างๆ เช่น ภาษีสำหรับบ้านหลังแรก รถยนต์คันแรก พักชำระหนี้ 3 ปี ลดภาษีนิติบุคคล และมาตรการขยายโอกาสให้คนในระดับครัวเรือนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกำหนดโครงการและกองทุนต่างๆ ขึ้นมา 11 กองทุน เพื่อช่วยเหลือประชาชน อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านละชุมชน หรือ เอสเอ็มแอล โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร และกองทุนสุขภาพภาครัฐ นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเป็นอยู่ในครัวเรือน เพราะรัฐบาลมั่นใจว่าหากระดับครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ประเทศชาติก็จะดีตามไป และเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
 
สทบ. สาขา 3 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานโครงการรัฐบาลพบประชาชน ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
     เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 นายจิรายุทธ วัจนรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการรัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ประกอบด้วย โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผลงานกองทุนหมู่บ้านหนองคล้า ม. 8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี และกองทุนหมู่บ้านเนินนาทอน ม.1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2544 นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ได้ได้รับงบประมาณ SML จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นำไปจัดตั้งกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในชุมชน
 
สทบ. สาขา 8 ร่วมประชุมโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี
     วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พลาเลช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าประชุม ๑๔๐ คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด, นายอำเภอ/ ผู้แทน, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ ทุกอำเภอ โดยได้รับเกียรติจากนายประวัติ  รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ โดยมีนายฉลอง ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน นางกาญจนา ทวีวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ และหัวหน้า สทบ. สาขา ๘ พร้อมด้วยพนักงาน สทบ. สาขา ๘ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
กิจกรรม 10 ปี อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
     เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลัง 10 ปี กองทุนหมู่บ้าน  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป, กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องกองทุน, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละกองทุน ตลอดจน การจัดงานเลี้ยงช่วงเย็น ชมการแสดงของแต่ละตำบล และมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัฐฐะ สิริธรังศรี  นายอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธานในพิธีเปิด
 
สทบ. สาขา 4 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้าน ณ จังหวัดนครพนม
     นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ พนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้บริการประชาชน
 
ผอ.สทบ. บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนากองทุน สู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน เมื่อวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 65 กองทุน ๆ ละ 3 คน จำนวน 195 คนได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 กองทุน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 13 กองทุน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 กองทุน จังหวัดพิจิตร จำนวน 7 กองทุน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 19 กองทุนและในโอกาสนี้  นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมตอบข้อซักถาม ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่สนใจ ได้เยี่ยมชม
 
จังหวัดเคลื่อนที่ จ.นครสวรรค์
     จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน การจัดงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ สทบ. สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมจัดบูธคลินิกเคลื่อนที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับกองทุน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ในโอกาสนี้นี้ยังมีการแจกพัดกองทุนหมู่บ้านให้กับประชาชนที่มาร่วมงานนั้นครั้งนี้เพื่อคลายร้อนด้วย
 
สทบ. สาขา 2 จัดประชุมโครงการ SML จังหวัดแพร่
     วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดแพร่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีนายศักดา สุวรรณสายะ จากจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายวรวัจน อื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงิน SML ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 31 หมู่บ้าน 
     โครงการ SML เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง หรือช่วยในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีการสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ. ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อน SML แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประธานโครงการ SML จำนวนกว่า ๘๕๐ คน  
 
      Go To Top << Back