ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/53          
สำนักนายกฯ มอบนโยบาย แก่ กทบ. มุ่งส่งความสุขเพื่อประชาชนทั้งประเทศ

     นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แถลงข่าวมอบนโยบายสำคัญปี 2556 ให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อส่งความสุข สร้างความเข้มแข็งเพื่อประชาชน ย้ำ! สานต่อโครงการสำคัญให้มีความต่อเนื่อง เพื่อประชาชนนำไปพัฒนาชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขับเคลื่อนโครงการใหม่ที่นำประโยชน์สู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศมีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดยมี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบและขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
     นายวราเทพ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการที่มอบหมายให้เป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) นับว่านำประโยชน์โดยตรงสู่ประชาชนในท้องถิ่น / ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง อันเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ SML โครงการเพิ่มทุนเงินล้าน โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ ทั้งนี้ในปี 2556 สำนักนายกรัฐมนตรี ก็จะยังคงสานต่อแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อมุ่งเน้นส่งความสุขให้แก่ประชาชน จึงวางแผนงาน และนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ดังนี้ 1. การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนดแผนดำเนินการโอนเงินเพื่อทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 57,641 กองทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 โดยจะจัดกิจกรรมปฏิบัติการโอนเงินเพิ่มทุนในการะดับภูมิภาคหมุนเวียนกันไปทั่วประเทศทั้งนี้ได้กำหนดการโอนเงินเพิ่มทุนครั้งต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2556 2. การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั้งในแง่ของการโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้กับหมู่บ้านและชุมชน กำหนดแผนดำเนินการโอเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่เหลือ จำนวนประมาณ 24,840 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 3. สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้อนุมัติหลักการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 80 แห่ง ใน 77 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพิ่มเติมจากสถาบันเรียนรู้ที่จัดตั้งไว้เดิม 84 แห่ง ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. สถาบันการเงินชุมชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ดำเนินการพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 10,000 กองทุน ในปี 2556 ดังนี้
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน 2,000 กองทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 3,000 กองทุน, ธนาคารออมสิน จำนวน 5,000 กองทุน 5. การพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดย สทบ.ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือและฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านต่างๆ ดังนี้ 5.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง 5.2 การพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีกลางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยความร่วมมือสถาบันการเงิน 5.3 การพัฒนาศักยภาพ ด้านไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทโดยความร่วมมือสำนักงานอัยการสูงสุด 6. โครงการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดำเนินการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายในการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในปี 2556 จำนวน 1,000 คน 7. การพัฒนาอาชีพและสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งกระบวนการผลิต การจำหน่าย และ การแลกเปลี่ยนสินค้า 8. การดำเนินงานนโยบายความร่วมมือกับภาคเอกชน CSR โดย สทบ. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือของภาคเอกชนในการดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ และ สทบ. จะดำเนินการสำรวจความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 9. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี 9.1 โครงการความร่วมมือกับสถาบันการเงินสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงิน ร่วมกำหนดแผนงานในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ และการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 9.2 โครงการความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ บทเรียนความสำเร็จเพื่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ผ่านกลไกทีวีชุมชน และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนให้ประชาชน(สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน) ได้รับทราบด้วยผ่านกลไกของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อขยายองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วม AEC ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและภาคีเครือข่ายต่อไป

 

 
นายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการ SML

     ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นการทุจริต การแอบอ้าง เรียกรับผลประโยชน์ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและประชาชนโดยรวม นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) อันเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ   ในการดำเนินการ ซึ่งมีอำนาจสำคัญ ได้แก่ 1) ติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และมีความโปร่งใส 2) ควบคุมและอำนวยการสืบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำโดยเฉียบขาด         หากพบว่ามีการทุจริตที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดสรร หรือบริหารงบประมาณโครงการ ตลอดจนการดำเนินโครงการ 3) เชิญส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐอื่น และบุคคล  ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ และ 4) รายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี
     วันที่ 26 ธันวาคม  2555 คณะทำงานติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ SML ให้เป็นไปโดยถูกต้องกฎหมาย โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมี พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการในงานประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มีข้อสรุปสำคัญ คือ
     1. เห็นชอบแนวทางและแผนการดำเนินการ ในเบื้องต้น พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ได้ออกบันทึกสั่งการให้ ผู้บัญชาการ และผู้บังคับการตำรวจนครบาล และจังหวัด ดำเนินการควบคุมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงคณะกรรมการดังกล่าว และรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีที่มีการกระทำมิชอบของโครงการ SML และสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีอย่างรวดเร็วถูกต้อง และสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่รับแจ้งเบาะแส และรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๙๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมกับหมายเลขของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  หมายเลข ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๙  และผ่านทางตู้ ปณ.๑๒๓๔ รวมทั้ง หมายเลขของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หมายเลข 1206 
     2. นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสร้างกระบวนการเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อช่วยติดตามสนับสนุนการดำเนินการและให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด คลังจังหวัด ผู้บังคับการจังหวัด บุคลากรของสตช. และภาคีที่เกี่ยวข้อง  โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด โดย สทบ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป

 

 
ผอ.สทบ ร่วมสนทนาในรายการสด “อนาคตเมืองไทย” เดินหน้ากองทุนหมู่บ้าน..เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “อนาคตเมืองไทย” ในประเด็นเรื่อง “เดินหน้ากองทุนหมู่บ้าน..เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” พร้อมด้วย คุณเบญจวรรณ จารุเพ็ญพูนผล ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางพลี หมู่ 9 จังหวัดสมุทรปราการ คุณสำราญ ทรรพคช ประธานกองทุนหมู่บ้านหนองดุกสถาบันการเงินชุมชนควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มาร่วมพูดคุยในรายการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ คอยรับโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามจากผู้ที่ชมรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
 
ผอ. สทบ.เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน
เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกับการเปิดดำเนินการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน เขามะพูด ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเขามะพูด หมู่ที่ ๔ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชน พร้อมด้วย พนักงาน สทบ. สาขา ๑๑ เข้าร่วมงาน ภายในงานมีผู้แทนกองทุนที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน ๕๗ กองทุน และเข้ารับมอบสัมฤทธิบัตรดังกล่าว จำนวน ๓๐ กองทุน
 
คณะกรรมการเครือข่าย ระดับอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน"สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี"
ช่วงค่ำ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านอำเภอตาคลี โอกาสนี้นายสนอง รัตน์ทอง ประธานเครือข่ายอำเภอตาคลี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอตาคลี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน 11 กองทุน จากนั้นได้พบปะ ให้นโยบายแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 2,000 กว่าคน ส่วนในช่วงกลางวันยังได้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมเจริญพระพุทธมนต์สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล อีกด้วย
 
พนักงาน สทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจการดังกล่าว
     เพื่อเป็นการทำดีเพื่อพ่อ คณะพนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมเดินทางบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
 
เครือข่าย กทบ. ร่วมกับอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
     วันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอห้วยยอก ร่วมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล)เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น จำนวน 19 รางวัล และมอบทุนการศึกษา จำนวน 141 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 141,000 บาท
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางโครงการ SML ระหว่าง สทบ.ส่วนกลาง และ สทบ.สาขา

     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยมี รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  ณ ห้องประชุมนารากร อาคารจัสมินฯ ชั้น 14 นนทบุรี
     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ระหว่าง สทบ. สาขา และ สทบ. ส่วนกลาง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และการจัดระบบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่บ้านและชุมชน  
     นอกจากนี้ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  และหารือแนวทางการติดตามการดำเนินโครงการฯ
 

 

 
      Go To Top << Back