ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/53          
การขับเคลื่อนโครงการ SML ในระดับพื้นที่
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ในระดับพื้นที่" ภายใต้ "โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2556" ซึ่งจัดโดยกรมการปกครอง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อน กม. ในปีงบประมาณ 2556 และหาแนวทางการสร้างการยอมรับต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กม. จากทุกภาคส่วน รวมทั้งหารูปแบบ แนวทางการเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของ กม. ตามระเบียบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดอำเภอ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ปลัดจังหวัด จ่าจังหวัด นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงาน กม. หรือปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอละ 1 คน และ ตัวแทน กม. อำเภอละ 1 คน ซึ่งพิจารณาจากประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานโดดเด่น หรือตัวแทน กม. จากหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาการสัมมนาฯ ไปถ่ายทอดให้แก่ กม. ในอำเภอได้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
รมต.มอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าโครงการรัฐบาล

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมมอบนโยบายพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการของรัฐบาลในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ได้แก่  จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก และเขตตรวจราชการที่ 18 ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี  ซึ่งเป็นการติดตามนโยบายเร่งด่วน ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศสร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (SML) การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการปฏิรูปการจัดการที่ดิน  ทั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีต้องการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การเตรียมพร้อมจัดงบประมาณสู่การประชาคมอาเซียน เช่น  เร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาระดับรากหญ้า ปัญหาเงินทุน SML  ซึ่งมีร้องเรียนว่าบางหมู่บ้านไม่ได้รับการโอนเงิน,เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรกรเข้าแหล่งเงินทุน เป็นต้น พร้อมเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดเสนอความต้องการและปัญหา
     นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการบริหารงบประมาณของประเทศ งบ 3.5 แสนล้านบาท ในปี 2557 หนึ่งในงบนี้จะเป็นการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และพิจิตร โดยขอให้เสนอแนวทางแก้ปัญหาระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ งบแผนงานตามยุทธศาสตร์ ด้านการก่อสร้างทางรถไฟ สถานีขนส่ง ซึ่งได้มีการเสนอร่าง พรบ.กู้เงินลงทุนด้านการขนส่งของประเทศ เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โดยงบจำนวนนี้ มีโครงการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์ บางปะอินทร์-นครสวรรค์ จำนวน 3,600 ล้านบาทด้วย.
     ขณะที่ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ว่า เสนอให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางคมนาคมของภาคเหนือตอนล่างสู่ภาคเหนือตอนบน ทั้งการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร ด้วยการขนส่งระบบรางคู่ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟความเร็วสูงสู่จังหวัดข้างเคียง รวมทั้งสร้างสถานีขนถ่ายสินค้าระบบตู้คอนเทรนเนอร์
     ด้านจังหวัดกำแพงเพชร รายงานความคืบหน้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง SML ได้รับการโอนเงินแล้วร้อยละ 70 ส่วนโครงการรับจำนำข้าว ธกส.จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 6,200 ราย ด้านการรับจำนำมันสำปะหลัง มีลานมันเข้าร่วมมากรับซื้อได้ตามเป้า ส่วนแผนพัฒนาจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทำได้ตามที่ขอไป,และไม่มีปัญหาการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ขณะที่ยังเสนอว่า ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตมายังจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวนมาก อยากให้มีการดำเนินงานในระบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมจังหวัด
     สำหรับจังหวัดอุทัยธานี มี 656 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ติดปัญหาอยู่ที่เอกสาร ส่วน SML ได้รับการโอนเงินแล้วร้อยละ 90
ส่วนจังหวัดพิจิตร มีปัญหาด้านโกดังกลางไม่พอเก็บข้าวที่รับจำนำในโครงการ กองทุนหมู่บ้าน ดำเนินงานเสร็จตามเป้าหมาย ส่วนการจัดเสวนาหาทางออกประเทศไทย สามารถดำเนินงานได้
     นอกจากนี้ พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครสวรรค์ เสนอความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ในเรื่องของงบ SML เมื่อลงไปสู่หมู่บ้าน ไม่ต้องการให้ส่วนราชการไปตัดสินใจแทนประชาชน เพราะมีการร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ งบพัฒนาจังหวัดมีน้อย ไม่อยากให้หน่วยงานนำไปใช้ และยังขอให้ติดตามงบก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสัตว์นครสวรรค์
     ด้าน นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ สส.นครสวรรค์ เสนอการแก้ไขถนนที่เสียหายจากอุทกภัยยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ที่อำเภอท่าตะโก นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรของตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี อีก 10 ราย ดินหายไปจากประตูระบายน้ำบางโฉมศรีแตก และในเรื่องของผลผลิตไร่อ้อยปีนี้ไม่ดี ถูกบิดเบือนหลักเกณฑ์การคำนวณการจ่ายเงินร้อยละ 100 % เหลือรับเพียง ร้อยละ 95
     ด้าน นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ สส.นครสวรรค์ เสนอในเรื่องของปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ ผลผลิตที่ออกมามีมาก ตัวเลขในการรับจำนำไม่ถูกต้อง จึงอยากเสนอให้ปรับเป็นภาพรวมทุกจังหวัด
     และนายดิสทัต คำประกอบ สส.นครสวรรค์ กล่าวถึงความสำเร็จตามโครงการต่างๆที่รัฐบาลลงสู่ประชาชน ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการแก้ปัญหา SML โครงการรับจำนำข้าว การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านบัตรเครดิตเกษตรกร นอกจากนี้เสนอว่า ราคารับซื้อมันสำปะหลังจาก 1,800 บาทต่อตัน อยากได้เป็น 2,500 ต่อตัน
หลังจากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วงบ่ายเดินทางต่อไปติดตามงานของกลุ่มจังหวัดภาคตอนล่าง 1 ที่จังหวัดพิษณุโลก มีจังหวัดในกลุ่ม ได้แก่ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
โดยนายวราเทพ กล่าวเพิ่มเติมในการมอบนโยบายที่จังหวัดพิษณุโลกว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามงานการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และที่สำคัญติดตามงานที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจรที่อุตรดิตถ์ ซึ่งเบื้องต้นรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณลงพื้นที่แต่ละจังหวัดๆ ละ 100 ล้านบาท และจัดงบอีก 100 ล้านบาทสำหรับโครงการในกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ 57 ซึ่งระหว่างการประชุม ตัวแทนของแต่ละจังหวัดได้ชี้แจงโครงการ และผลงานแต่ละจังหวัดที่ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค


 

 
สำนักนายกฯ มอบนโยบาย แก่ กทบ. มุ่งส่งความสุขเพื่อประชาชนทั้งประเทศ

     นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แถลงข่าวมอบนโยบายสำคัญปี 2556 ให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อส่งความสุข สร้างความเข้มแข็งเพื่อประชาชน ย้ำ! สานต่อโครงการสำคัญให้มีความต่อเนื่อง เพื่อประชาชนนำไปพัฒนาชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขับเคลื่อนโครงการใหม่ที่นำประโยชน์สู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศมีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดยมี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบและขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
     นายวราเทพ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการที่มอบหมายให้เป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) นับว่านำประโยชน์โดยตรงสู่ประชาชนในท้องถิ่น / ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง อันเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ SML โครงการเพิ่มทุนเงินล้าน โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ ทั้งนี้ในปี 2556 สำนักนายกรัฐมนตรี ก็จะยังคงสานต่อแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อมุ่งเน้นส่งความสุขให้แก่ประชาชน จึงวางแผนงาน และนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ดังนี้ 1. การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนดแผนดำเนินการโอนเงินเพื่อทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 57,641 กองทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 โดยจะจัดกิจกรรมปฏิบัติการโอนเงินเพิ่มทุนในการะดับภูมิภาคหมุนเวียนกันไปทั่วประเทศทั้งนี้ได้กำหนดการโอนเงินเพิ่มทุนครั้งต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2556 2. การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั้งในแง่ของการโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้กับหมู่บ้านและชุมชน กำหนดแผนดำเนินการโอเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่เหลือ จำนวนประมาณ 24,840 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 3. สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้อนุมัติหลักการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 80 แห่ง ใน 77 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพิ่มเติมจากสถาบันเรียนรู้ที่จัดตั้งไว้เดิม 84 แห่ง ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. สถาบันการเงินชุมชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ดำเนินการพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 10,000 กองทุน ในปี 2556 ดังนี้
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน 2,000 กองทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 3,000 กองทุน, ธนาคารออมสิน จำนวน 5,000 กองทุน 5. การพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดย สทบ.ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือและฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านต่างๆ ดังนี้ 5.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง 5.2 การพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีกลางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยความร่วมมือสถาบันการเงิน 5.3 การพัฒนาศักยภาพ ด้านไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทโดยความร่วมมือสำนักงานอัยการสูงสุด 6. โครงการผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดำเนินการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายในการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในปี 2556 จำนวน 1,000 คน 7. การพัฒนาอาชีพและสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งกระบวนการผลิต การจำหน่าย และ การแลกเปลี่ยนสินค้า 8. การดำเนินงานนโยบายความร่วมมือกับภาคเอกชน CSR โดย สทบ. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือของภาคเอกชนในการดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ และ สทบ. จะดำเนินการสำรวจความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 9. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี 9.1 โครงการความร่วมมือกับสถาบันการเงินสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงิน ร่วมกำหนดแผนงานในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ และการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 9.2 โครงการความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ บทเรียนความสำเร็จเพื่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ผ่านกลไกทีวีชุมชน และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนให้ประชาชน(สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน) ได้รับทราบด้วยผ่านกลไกของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อขยายองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วม AEC ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและภาคีเครือข่ายต่อไป

 

 
นายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการ SML

     ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นการทุจริต การแอบอ้าง เรียกรับผลประโยชน์ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและประชาชนโดยรวม นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) อันเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ   ในการดำเนินการ ซึ่งมีอำนาจสำคัญ ได้แก่ 1) ติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และมีความโปร่งใส 2) ควบคุมและอำนวยการสืบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำโดยเฉียบขาด         หากพบว่ามีการทุจริตที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดสรร หรือบริหารงบประมาณโครงการ ตลอดจนการดำเนินโครงการ 3) เชิญส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐอื่น และบุคคล  ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ และ 4) รายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี
     วันที่ 26 ธันวาคม  2555 คณะทำงานติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ SML ให้เป็นไปโดยถูกต้องกฎหมาย โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมี พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการในงานประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มีข้อสรุปสำคัญ คือ
     1. เห็นชอบแนวทางและแผนการดำเนินการ ในเบื้องต้น พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ได้ออกบันทึกสั่งการให้ ผู้บัญชาการ และผู้บังคับการตำรวจนครบาล และจังหวัด ดำเนินการควบคุมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงคณะกรรมการดังกล่าว และรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีที่มีการกระทำมิชอบของโครงการ SML และสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีอย่างรวดเร็วถูกต้อง และสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่รับแจ้งเบาะแส และรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๙๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมกับหมายเลขของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  หมายเลข ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๙  และผ่านทางตู้ ปณ.๑๒๓๔ รวมทั้ง หมายเลขของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หมายเลข 1206 
     2. นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสร้างกระบวนการเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อช่วยติดตามสนับสนุนการดำเนินการและให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด คลังจังหวัด ผู้บังคับการจังหวัด บุคลากรของสตช. และภาคีที่เกี่ยวข้อง  โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด โดย สทบ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป

 

 
ผอ.สทบ ร่วมสนทนาในรายการสด “อนาคตเมืองไทย” เดินหน้ากองทุนหมู่บ้าน..เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “อนาคตเมืองไทย” ในประเด็นเรื่อง “เดินหน้ากองทุนหมู่บ้าน..เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” พร้อมด้วย คุณเบญจวรรณ จารุเพ็ญพูนผล ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางพลี หมู่ 9 จังหวัดสมุทรปราการ คุณสำราญ ทรรพคช ประธานกองทุนหมู่บ้านหนองดุกสถาบันการเงินชุมชนควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มาร่วมพูดคุยในรายการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ คอยรับโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามจากผู้ที่ชมรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
 
ผอ. สทบ.เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน
เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกับการเปิดดำเนินการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน เขามะพูด ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเขามะพูด หมู่ที่ ๔ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชน พร้อมด้วย พนักงาน สทบ. สาขา ๑๑ เข้าร่วมงาน ภายในงานมีผู้แทนกองทุนที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน ๕๗ กองทุน และเข้ารับมอบสัมฤทธิบัตรดังกล่าว จำนวน ๓๐ กองทุน
 
คณะกรรมการเครือข่าย ระดับอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน"สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี"
ช่วงค่ำ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านอำเภอตาคลี โอกาสนี้นายสนอง รัตน์ทอง ประธานเครือข่ายอำเภอตาคลี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอตาคลี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน 11 กองทุน จากนั้นได้พบปะ ให้นโยบายแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 2,000 กว่าคน ส่วนในช่วงกลางวันยังได้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมเจริญพระพุทธมนต์สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล อีกด้วย
 
พนักงาน สทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจการดังกล่าว
     เพื่อเป็นการทำดีเพื่อพ่อ คณะพนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมเดินทางบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
 
      Go To Top << Back