ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 11/46          
นิทรรศการ “มหกรรมสินค้า รวมประชาไทเหล่าเสือ ฮักแพงกินข้าวแลงร่วมกัน”
     เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “มหกรรมสินค้า รวมประชาไทเหล่าเสือ ฮักแพงกินข้าวแลงร่วมกัน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม องค์กรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานราก(สินค้าโอท็อป)การส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่ประชาชนและการบูรณาการ การทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๘, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก, สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี, กลุ่มจำหน่ายสินค้าโอท็อป จำนวน ๒๐ กลุ่ม ในงานมีการแสดงกลองยาวของนักเรียน, การฟ้อนรำของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะครูในพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก ข้าราชการปกครอง และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีนางสุรวีย์ ทองมี พัฒนาการอำเภอเหล่าเสือโก้ก กล่าวรายงานการจัดงาน โดยนายอำเภอเหล่าเสือโก้ก (นายชูชาติ  สมสวย) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายฉลอง  ประดับสุข, ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงสินค้าของชาวบ้านและมีข้าราชการครู, ผู้บริหารขององค์การปกครองท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่จาก สทบ. สาขา ๘ โดย นางวารี  ทองชุม นางพรพิมล  เจริญสกุล,นางสาวอนัญญา อินทะชาติ และนายบุญมา  ลาวรรณ  ประธานเครือข่ายอำเภอเหล่าเสือโก้ก เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
 
พลังกองทุนหมู่บ้านประกาศต่อสู้กับยาเสพติด
     เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ โดย อำเภอบัวเชด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ส่วนราชการในอำเภอบัวเชดร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอบัวเชด คณะกรรมการพัฒนาสตรี และอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชด ได้จัดทำโครงการ “พลังกองทุนหมู่บ้านประกาศต่อสู้กับยาเสพติด” พร้อมกับประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชด จากพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2554 ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีใจความตอนหนึ่งว่า “ ถ้าประเทศไทยปล่อยให้รัฐบาลทำงานฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ คนไทยทุกคนต้องผนึกกำลังมาช่วยกัน โดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อน ต่อจากนั้นคือคนในสังคมทั้งหมด             ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน ควรต่อต้านและประณามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด ”
    ทางคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอบัวเชด ร่วมกันจัดโครงการ “ พลังกองทุนหมู่บ้านประกาศต่อสู้กับยาเสพติด ” โดยใช้งบประมาณจากผลกำไรการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โดยจัดทำป้ายประกาศเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการประชาคมร่วมกัน ในหมู่บ้าน มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,150 คน โดยมีวัตถุประสงค์
     1. เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ในทุกรูปแบ
     2. เป็นการป้องปรามไม่ให้มีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้เสพ ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน
     3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้โทษให้แก่สมาชิกกองทุน
     4. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหายาเสพติดให้โทษ
 
จังหวัดสุรินทร์จัดงานคลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร
     นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
     การจัดงานในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบบ้านธารน้ำใจให้แก่นายเปลี่ยว กูลรัตน์ อายุ 51 ปี ราษฏรยากจน บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ตำบลอู่โลก จากนั้นมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน จำนวน 2 คัน มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดจำนวน 8 ทุน ๆ ละ 500 บาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้คนชราและคนยากจน จำนวน 100 ชุด มอบถุงยังชีพแก่ราษฏร 51 ชุด มอบที่ดิน สปก. 4-01 และมอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนประชาชน
     โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นการนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวนและจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 จัดกิจกรรม “คลินิกกองทุนหมู่บ้านสัญจร” เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
โครงการประเมินจัดระดับและประกวดกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองดีเด่น
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๐ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรม “ โครงการประเมินจัดระดับและประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาประจำปี ๒๕๕๔ ” เพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยมี พัฒนาการ จังหวัดตรัง ( นายวราชัย พิทักษ์ธรรม ) เป็นผู้แทนประธานกรรมการ ในการลงพื้นที่ประเมินจัดระดับและประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดีเด่น ทั้ง ๑๐ อำเภอ
 
สทบ. สาขา 10 อวยพรปีใหม่พัฒนาการจังหวัดตรัง
     นางสาวนงค์ลักษณ์  รองเลื่อน รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๐ สงขลา นำทีมพนักงาน สทบ. เข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๕ จากนายวราชัย พิทักษ์ธรรม พัฒนาการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
 
กิจกรรมรวมพลคนกองทุน เมืองคนดี ณ สหกรณ์ สุราษฎร์ธานี (CO-OP)
     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 สทบ.สาขา 9 ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลคนกองทุน เมืองคนดี ณ สหกรณ์ สุราษฎร์ธานี (CO-OP)  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมในภาคเช้าได้มีการจัดเวทีเสวนาการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายเส่ง สิงห์โตทอง ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนจากธนาคาร ธ.ก.ส. ผู้แทนจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     สำหรับกิจกรรมในภาคค่ำ ฯพณฯ ฐานิสร์  เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3000 กว่าคน
 
เครือข่าย กทบ.วังโป่งจัดงาน 10ปีกองทุนหมู่บ้านฯ
     เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี กองทุนหมู่บ้านฯ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอวังโป่ง  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงาน “กิจกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านร่วมกับงานสตรีนุ่งผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน พนักงาน สทบ. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน และมีนายชาครินทร์ อินอิม ปลัดอำเภอเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้
 
กองทุนหมู่บ้านร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
     พนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 นำคณะประธานเครือข่ายกองทุน และกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำเครื่องอุปโภค และบริโภค มอบให้แก่ผู้ประสบพิบัติภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย  พร้อมถ่ายรูปเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ แก่ พนักงาน สทบ. คณะกรรมการกองทุน และประธานเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี
 
      Go To Top << Back