ค้นหา :
รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมาย - ระเบียบ
 
พ.ร.บ.
 
ระเบียบ กทบ.
 
คู่มือ
แลกเปลี่ยนลิงค์
 
Download LOGO
 
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
E-mail VillageFund
ประมวลภาพกิจกรรม
Log in
โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ
 
โครงการปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางฯ
 
บัญชีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีฯ
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ
 
ขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
 
ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ
 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกองทุนฯ
โครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3
 
แบบรายงานผลฯ (กทบ.18)
 
แนวทางการดำเนินงานฯ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารพนักงาน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฯ
 
คู่มือการดำเนินงานฯ
 
แบบ อคป. 01-04
 
โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (กทม.และชุมชนทหาร)
 

Select Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างพิมพ์ชุดเอกสารคู่มือแนวทางการดำเนินงานสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเจาะจง รายละเอียด

 
  เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน รายละเอียด
    ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดำเนินปฏิบัติการโครงการตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่้อประชาชน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดำเนินปฏิบัติการโครงการตลาดประชารัฐพัฒนาธุรกิจการค้า โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     หน้าหลัก   รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ความเป็นมา
ความเป็นมา "กองทุนหมู่บ้าน" ไม่ใช่เงิน !"กองทุนหมู่บ้าน" เป็นอะไรที่ใหญ่โต และมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินมากนักกองทุนนี้ประกอบด้วย ทุนที่เป็นคนแต่ละคน ทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคม ทุนทางวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนที่บรรสานสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ทุนทางศีลธรรม หมายถึงความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่น ความเอื้ออาทรต่อกัน ความเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ ความสุจริต ความเสียสละ ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน น้ำ ป่..อ่านต่อ ->>
 
   
ปรัชญา
ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ๑) เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น๒) ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง๓) เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน๔) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม๕) กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน..
 
   
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุน• พัฒนาอาชีพ สร้างงาน• สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้• ลดรายจ่าย• บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน๒) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ• จัดระบบเงินกองทุน• บริหารจัดการเงินกองทุน้๓) เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง• การเรียนรู้• การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม• เสริมสร้างศักยภาพ..อ่านต่อ ->>
 
   
วิสัยทัศน์
     วิสัยทัศน์                          "กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง  และโครงข่ายการเรียนรู้       เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ  และการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน พึ่งพาตนเอง       อย่างยั่งยืน ครัวเรือนสม..อ่านต่อ ->>
 
   
พันธกิจ
 พันธกิจ         1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา             2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน และหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจแลสังคมของชาติ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง&nbs..อ่านต่อ ->>
 
   
ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ "เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพตนเอง ของกองทุนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"                                                     &nb..อ่านต่อ ->>
 
   
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ..
 
   
โครงสร้างสำนักงาน  
   
   
      Go To Top << Back   
  Next >>