ค้นหา :
รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมาย - ระเบียบ
 
พ.ร.บ.
 
ระเบียบ กทบ.
 
คู่มือ
แลกเปลี่ยนลิงค์
 
Download Logo
E-mail VillageFund
ประมวลภาพกิจกรรม
Log in
โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ
 
ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ
 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกองทุนฯ
โครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3
 
แบบรายงานผลฯ (กทบ.18)
 
แนวทางการดำเนินงานฯ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารพนักงาน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฯ
 
คู่มือการดำเนินงานฯ
 
แบบ อคป. 01-04
 
โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (กทม.และชุมชนทหาร)
 
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 
 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครกรรมการสวัสดิการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ตามข้อ ๑๓ (๓) รายละเอียด
 
 เรื่อง แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนสถาบันการเงินชุมชน รายละเอียด
 
 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด
 
 เรื่อง คู่มือการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รายละเอียด
 
 
  เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน รายละเอียด
    ข่าวสารกองทุน
 
  สำนักงานอัยการสูงสุด นำร่องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีเพื่อสร้างต้นแบบ (15/3/2560)  
     รองอัยการสูงสุด (นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์) และนายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้ลงพื้นที่นำร่องจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพนักงานสทบ. ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีเพื่อสร้างต้นแบบการฟื้นฟูและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560     อ่านต่อ..

 สผบ. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนงานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สทบ. เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ สทบ. และการจัดทำคู่มือความรู้เพื่อให้ความช่วยเหลือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน (2/3/2560)  
     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนงานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สทบ. เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ สทบ. และการจัดทำคู่มือความรู้เพื่อให้ความช่วยเหลือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยมีหัวหน้า สทบ.สาขา ผู้แทนหน.สทบ.สาขา และพนักงานส่วนกลาง และสาขา เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  อ่านต่อ..

    อบรมสัมมนา
 สทบ.เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ.2559 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (22/3/2560)  
     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมประสานใจ 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ทอพ.ประจำปี พ.ศ.2559 ในหัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” พร้อมด้วยผู้นำจาก 15 องค์กร ประกอบด้วย  1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
    รายการโทรทัศน์

 

 รายการบ่ายนี้มีคำตอบ (13/2/2558)  
 ผอ.สทบ. ร่วมออกรายบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง ๙ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
 
 
 
 
 
    รายชื่อหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่ได้รับการโอนเงิน SML
รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่
 
เพิ่มเติม       ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
รายละเอียด.. ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555
 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5   ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 6   ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 7   ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 8   ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
เพิ่มเติมครั้งที่ 9   ณ วันที่ 18 มกราคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 10  ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 11  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 12  ณ วันที่ 3 เมษายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 13  ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 14  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 15  ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 16  ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 17  ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 18  ณ วันที่ 19 กันยายน 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 19  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
เพิ่มเติมครั้งที่ 20  ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
     
         กฎหมาย ป.ป.ช.