แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภารกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้าน” ในโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ...

  นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภารกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้าน”ในโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่น...

 • วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  และเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี...

  วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้บริหาร และบุคลากร สทบ. งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ...

  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้บริหาร และบุคลากร สทบ. งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ

 • สทบ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม เชื่อมโยง และสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชน และโครงการสื่อการสอนสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • สทบ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม เชื่อมโยง...

  สทบ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม เชื่อมโยง และสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชน และโครงการสื่อการสอนสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นชื่อ "หมอชนะ" หรือ "Mor Chana"
 • ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

  ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นชื่อ "หมอชนะ" หรือ "Mor Chana" เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันได้อย่างแม่นยำ โดยผ่านความยินยอมของผู้ใช้เพื่อเปิดเผยข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 • สทบ. เร่งพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เยียวยากู้วิกฤต ไวรัสโควิค
 • สทบ. เร่งพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เยียวยากู้วิกฤต...

  วันนี้ 9 เมษายน 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมี นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธาน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2563

 • การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563
 • การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง...

  วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมิน ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี นายกฤษฎา บุญราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563

 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ...

  (6 มี.ค. 63) นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ชั้น 5 อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ตำบลท่าทราย...

 • แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
 • แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ...

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ได้ให้การต้อนรับ หน่วยงาน บริษัท และองค์กร ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมทำงานขับเคลื่อนนโยบาย โครงการต่างๆ และหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ

 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ...

  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม...

 • โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ณ โครงการท่องเที่ยวประชารัฐเขาเติร์ก กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้...

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะได้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ณ โครงการท่องเที่ยวประชารัฐเขาเติร์ก กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่...

 • สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน
 • สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน

  การอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านภายใต้ระเบียบคณะกรรมการฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-5 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี...

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ.
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี...

 • สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
 • สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน...

  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และหลักสูตรการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ รุ่นที่ ๒ระหว่างวันที่...

 • สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน...

  สทบ.ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 3/2561
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ...

  วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ กทบ. เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 3/2561

 • กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าประชารัฐ มอบเครื่อง EDC กว่า 5,000 เครื่อง เพิ่มศักยภาพร้านค้าประชารัฐ ครั้งที่ 3
 • กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าประชารัฐ มอบเครื่อง EDC กว่า...

  สำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เดินหน้ามอบเครื่องรับชำระเงิน EDC ให้แก่ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 เครื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ...

  สำนักผู้บริหาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับพนักงานบริการยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 โดยมีนางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร สทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ...

 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สทบ.สาขา 9
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)...

  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

 • สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
 • สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

  สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สทบ.สาขา 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ขนาดเล็กและความพอเพียงจากต่างประเทศจำนวน 19 ประเทศ

 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2561
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ...

  วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ กทบ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2561

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)