แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


 

  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน (ด้านฝึกอบรม) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ไฟล์
  คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเบิกเงินสวัสดิการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ไฟล์
  คู่มือการปฏิบัติงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ไฟล์
  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 5 ไฟล์
  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 3 ไฟล์
  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 1 ไฟล์
  คู่มือ การใช้งานระบบัญชีและการเงิน สำหรับ ผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลาง) ไฟล์
  คู่มือ การใช้งานระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับ ผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลาง) ไฟล์
  คู่มือ การใช้งานระบบบริหารงบประมาณ สำหรับ ผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลาง) ไฟล์
  คู่มือ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนฯ สำหรับ พนักงาน ไฟล์
  คู่มือ การใช้งานระบบัญชีและการเงิน สำหรับ ผู้ดูแลระบบ (สทบ.ส่วนสาขา) ไฟล์
  คู่มือ การใช้งานระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับ ผู้ดูแลระบบ (สทบ.ส่วนสาขา) ไฟล์
  คู่มือ การใช้งานระบบบริหารงบประมาณ สำหรับ ผู้ดูแลระบบ (สทบ.ส่วนสาขา) ไฟล์
  คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไฟล์
  คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไฟล์
  คู่มือการปฏิบัติงานบริหารจัดการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา (ฉบับปรับปรุง) ไฟล์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2024 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)