ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

          ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน ผู้แทนธนาคารออมสิน และผู้แทนธนาคาร ธ.ก.ส ในการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุมสีหราชบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์                                       

          ผอ.สทบ. เน้นย้ำการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของโครงการฯ  ให้คำนึงถึงความต้องการของสมาชิกและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน  รวมถึงให้ความสำคัญการดำเนินโครงการเพื่อให้มีการจ้างแรงงานกับคนในพื้นที่ของตนเอง หรือพื้นที่ใกล้เคียง  เกิดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อให้เกิดกระตุ้นการรท่องเที่ยวภายในประเทศ และสามารถนำองค์ความรู้นำกลับมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเองได้

 

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ผอ.สทบ. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

 

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์