โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ

            วันที่ 6 มิถุนายน 65 เวลา 9.00 น. นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสทบ. ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นนทบุรี

สำหรับโครงการอบรมจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสทบ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ กับผู้ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุโดยตรง สามารถนำความรู้ ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อให้มีความโปร่งใสและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงาน สทบ. สาขา และ ส่วนกลาง รวม 80 คน ซึ่งหัวข้ออบรม  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

 

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ