โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

         

           สำนักผู้บริหาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับพนักงานบริการยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 โดยมีนางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร สทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

    การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ ผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่และเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่   ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับรถอย่างปลอดภัยและการบริการอย่างมืออาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง