โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานอัยการ
สูงสุดโดยรองอัยการสูงสุด (นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่