แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (24 กุมภาพันธ์ 2563)

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (24 กุมภาพันธ์ 2563)

 

    ในวันทีี่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)  ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง พร้อมทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวร่วมกับ ธกส.

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (24 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (24 กุมภาพันธ์ 2563)