สำนักผู้บริหาร ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”

สำนักผู้บริหาร ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”

นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำผู้บริหาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”เมื่อ วันที่ ๒๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) และ วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท เขาใหญ่ ปราจีนบุรี ที่ผ่านมา  

ในการนี้ นางสาวนิตยา มีภูมิ ได้เป็นประธานในการปิดการอบรมและได้กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า มุ่งหวังและขอให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่รับผิดชอบ และขอให้พนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างสุดกำลังเต็มความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ต่อไป

สำนักผู้บริหาร ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
สำนักผู้บริหาร ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
สำนักผู้บริหาร ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
สำนักผู้บริหาร ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
สำนักผู้บริหาร ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”