สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"

สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"

         นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร ได้เป็นประธานเปิดการประชุม “เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20 ปี” ณ ห้อง Cattleya 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่าน

         นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร ได้กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทุกคนที่เข้ามามีส่วนรวมในการจัดทำยุทธศาสตร์ กทบ.แห่งชาติ 20 ปี ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และการประชุมในวันนี้เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20 ปี

สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"
สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"
สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"
สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"
สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"
สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"
สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"
สำนักผู้บริหารได้จัดประชุม "เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20ปี"