สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

       

         สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2562 โดยมี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมอบรบทั้งผู้บริหาร และพนักงาน สทบ.ส่วนกลางและภูมิภาค

         การฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลนั้น สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจำเป็นต้องมีหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ที่เหมาะสม โดยให้มีรูปแบบเป็นศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดของ สทบ. เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการยกระดับและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้สอดรับกับกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลอดถึงการเชื่อมโยงการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับพื้นที่

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด