สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ

           ในช่วงวันที่ 26, 31 กรกฎาคม 2561 และในวันที่ 1, 2, 3 และวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำโครงการให้มีความถูกต้อง โดยผู้เข้าประชุมสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และขอรับงบประมาณได้ตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด / อำเภอ ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ สทบ.สาขา 6 จำนวน 6 จังหวัดประกอบด้วย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และ เลย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 6,527 คน  

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ