สำนักกองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมลงนาม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ พัฒนาองค์ความรู้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชมเมือง เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจระดับฐานราก

สำนักกองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมลงนาม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ พัฒนาองค์ความรู้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชมเมือง เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจระดับฐานราก

             นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 38 แห่งทั่วประเทศ ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้ของชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมี 79,595 กองทุน สมาชิกประมาณ 13 ล้านคน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่สถาบันการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้านฯ รวมถึงติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

             นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้ เนื่องจากตระหนักความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะบทบาทของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการส่งเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยการเสริมสร้างสำนึกและความเป็นชุมชนในท้องถิ่น กรอบความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของชาวกองทุนหมู่บ้านขึ้นอีกขั้น

 

สำนักกองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมลงนาม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ พัฒนาองค์ความรู้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชมเมือง เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจระดับฐานราก
สำนักกองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมลงนาม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ พัฒนาองค์ความรู้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชมเมือง เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจระดับฐานราก