สทบ. เร่งพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เยียวยากู้วิกฤต ไวรัสโควิค

สทบ. เร่งพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เยียวยากู้วิกฤต ไวรัสโควิค

 

     วันนี้ 9 เมษายน 2563 นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมี นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธาน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม สทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

        ​จาก มติที่ประชุมในครั้งนี้ สามารถอนุมัติโครงการ จำนวน 4,240 กองทุน รวมวงเงินงบประมาณที่อนุมัติ เป็นจำนวนเงิน 848,000,000 บาท (แปดร้อยสี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) และสทบ. จะเร่งจัดสรรนำส่งเงินงบประมาณให้แก่กองทุนที่ได้รับอนุมัติโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยบรรเทาทุกข์ แก้ปัญหาพิษเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ในช่วงนี้

 

สทบ. เร่งพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เยียวยากู้วิกฤต ไวรัสโควิค