สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชี ภายใต้โครงการตามแนวทางประชารัฐ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชี ภายใต้โครงการตามแนวทางประชารัฐ

                เมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2562 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยฝ่ายการเงินและการบัญชี  จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นางกาบแก้ว สุขรื่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นประธานการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 243 คน โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีประชารัฐและแนวทางการตรวจสอบบัญชีภายใต้กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของโครงการตามแนวทางประชารัฐ และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรม

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชี ภายใต้โครงการตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชี ภายใต้โครงการตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชี ภายใต้โครงการตามแนวทางประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชี ภายใต้โครงการตามแนวทางประชารัฐ