สทบ. ส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่) ชั้น 6-7 เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ชุด

สทบ. ส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่) ชั้น 6-7 เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ชุด

           เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มอบหมายให้
ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม  เป็นผู้แทนในการส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่) ชั้น 6-7 เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ชุด เพื่อให้กรมพินิจฯ พิจารณาแจกจ่ายชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

สทบ. ส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่) ชั้น 6-7 เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ชุด
สทบ. ส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่) ชั้น 6-7 เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ชุด
สทบ. ส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่) ชั้น 6-7 เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ชุด