สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ

สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ

               ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้กับสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  โดย นางสาวนิภาพร รุจนรงค์ รองอัยการสูงสุด และนางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์  อธิบดีอัยการ สคช.  นำคณะอัยการที่ผ่านการอบรมแล้วเข้าพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ

          สำหรับพื้นที่ในการศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ สทบ.สาขา 12 ได้คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดี ได้แก่กองทุนหมู่บ้านห้วยหอยกาบ ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง  และพื้นที่ปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กองทุนฯ ที่ยัง ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  กองทุนฯ ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุนล้านที่สองเนื่องจากปัญหาหนี้ค้างชำระ และกองทุนฯ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วแต่ยังไม่ได้รับ  การเพิ่มทุนล้านที่สองเนื่องจากเงินขาดบัญชี

สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ
สทบ. ร่วมกับ สคช. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานอัยการ