สทบ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565

สทบ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล นนทบุรี 
          นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565  โดยมีนายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน เพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. .... (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (บัญชีที่ ๓) พ.ศ. .... โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

สทบ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565
สทบ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565
สทบ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565
สทบ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565