สทบ. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

สทบ. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

สทบ. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย ร่วมกับผู้บริหารจาก 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการข้าว, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, การยางแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, กรมการพัฒนาชุมชน, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
     ในความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรไทยที่สามารถสะท้อนสถานภาพทางการเงินและศักยภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน จากการรวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษา ทำความเข้าใจและแยกแยะปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรแต่ละกลุ่ม แล้วนำไปออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกัน โดย ธปท. จะเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาฐานข้อมูลดังกล่าว  ซึ่งข้อมูล 5 ประเภทที่ทุกฝ่ายตกลงพัฒนาร่วมกันได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลรายได้และสวัสดิการ ข้อมูลหนี้สินและทรัพย์สิน ข้อมูลความเสี่ยง และข้อมูลศักยภาพในการทำการเกษตร

 

 

สทบ. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
สทบ. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
สทบ. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
สทบ. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร