สทบ. จับมือ กอช. สร้างเงินออมเพื่ออนาคตให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

สทบ.  จับมือ กอช. สร้างเงินออมเพื่ออนาคตให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

         วันนี้ (๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕) ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการออมเงินเพื่อสร้างอนาคตกับ กอช.  โดยมีนายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  และนางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นผู้ลงนาม

        ในการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำงานร่วมกัน ระหว่าง สทบ. และกอช. โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับพี่น้องและสมาชิกชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ กว่า ๑๓ ล้านคน มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน มีทั้งการให้ความรู้ทางด้านวิชาการและด้านการจัดการการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีวินัยในการใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ของ การเป็นสมาชิกจากการออม ตลอดจนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้พี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  การสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงิน เพื่อมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ตั้งแต่ช่วงอายุ ๑๕-๖๐ ปี สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากทางหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งทาง สทบ. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องชาวกองทุนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลที่อยากให้ประชาชนมีความมั่งคั่งและยั่งยืน

 

 

 

สทบ.  จับมือ กอช. สร้างเงินออมเพื่ออนาคตให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สทบ.  จับมือ กอช. สร้างเงินออมเพื่ออนาคตให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สทบ.  จับมือ กอช. สร้างเงินออมเพื่ออนาคตให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สทบ.  จับมือ กอช. สร้างเงินออมเพื่ออนาคตให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน