สทบ. จับมือ กรมการข้าว เตรียม kick off ยกระดับกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกสู่ชุมชนต่อยอดความสำเร็จโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ปี 2566

สทบ. จับมือ กรมการข้าว เตรียม kick off ยกระดับกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกสู่ชุมชนต่อยอดความสำเร็จโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ปี 2566

         นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและคณะ เข้าร่วมประชุมร่างแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกับ นายณัฏฐกิตต์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือถึงความร่วมมือและกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันระหว่าง สทบ. และกรมการข้าว ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และข้าวมีคุณภาพดี ไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ

 

สทบ. จับมือ กรมการข้าว เตรียม kick off ยกระดับกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกสู่ชุมชนต่อยอดความสำเร็จโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ปี 2566
สทบ. จับมือ กรมการข้าว เตรียม kick off ยกระดับกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกสู่ชุมชนต่อยอดความสำเร็จโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ปี 2566
สทบ. จับมือ กรมการข้าว เตรียม kick off ยกระดับกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกสู่ชุมชนต่อยอดความสำเร็จโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ปี 2566