สทบ.สาขา 3 ร่วมกับ เครือข่ายอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ ประจำปี 2561

สทบ.สาขา 3 ร่วมกับ เครือข่ายอำเภอ  และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ ประจำปี 2561

         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นางสาววรัญญา มินิพันธ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยมีนายอำเภอบางมูลนาก (นายโชคชัย  รักเกื้อ) ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

        โดยกิจกรรมดังกล่าวเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้ง 84 กองทุน ได้มีการจัดสวัสดิการให้แก่หมู่บ้านและชุมชน  ซึ่งดำเนินการทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2560 รวมจำนวน 4,992 ทุน เป็นเงิน 3,507,700 บาท 

       ทั้งนี้ในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จำนวน  417 ทุน ทุนละ 1,000.- บาท รวมเงินทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น 417,000.- บาท พร้อมข้าวสารคนละ 1 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม กิจกรรมการจับฉลากมอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาทุกคนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้านฯ แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 84,000.-บาท และผู้มีจิตศรัทธา  จำนวน 35,500.-  บาท  และกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่เข้ารับมอบทุนและผู้ปกครอง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับตำบล จำนวน 10 ตำบล เป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท        

          และในภาคค่ำได้มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบางมูลนากและกองทุนหมู่บ้านฯ ภายในอำเภอบางมูลนาก ทั้ง 84 กองทุน

สทบ.สาขา 3 ร่วมกับ เครือข่ายอำเภอ  และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ ประจำปี 2561
สทบ.สาขา 3 ร่วมกับ เครือข่ายอำเภอ  และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ ประจำปี 2561
สทบ.สาขา 3 ร่วมกับ เครือข่ายอำเภอ  และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ ประจำปี 2561
สทบ.สาขา 3 ร่วมกับ เครือข่ายอำเภอ  และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ ประจำปี 2561