สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน

สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน

 

     นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านภายใต้ระเบียบคณะกรรมการฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-5 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  มีบุคลากรของ สทบ.ส่วนกลางและภูมิภาค เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 235 คน
     โดย ผอ.สทบ. ได้เข้าร่วมรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับของบุคลากร สทบ. ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตทั้งในส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดี และลดปัญหากรณีการร้องเรียนระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งบุคลากร สทบ.ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสจากระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรไปสู่ภาคประชาชนโดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศต่อไป

 

สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน
สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน
สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน
สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน
สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน
สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน