สทบ.ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

สทบ.ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

สทบ.ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

        วันนี้ เวลา 9.00 น. ท่านรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมี ท่านสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธาน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม สทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

        จากการประชุมพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของกองทุนที่ยื่นขอเสนอโครงการ ในครั้งนี้ มติที่ประชุมสามารถอนุมัติโครงการได้ จำนวน 9,550 กองทุน จาก (10,204 โครงการ) รวมวงเงินงบประมาณที่อนุมัติเป็นจำนวนเงิน 1,909,999,910 บาทหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) สทบ.เร่งจัดสรรนำส่งเงินงบประมาณให้แก่กองทุนที่ได้รับอนุมัติในเร็ว ๆนี้

 

สทบ.ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
สทบ.ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
สทบ.ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
สทบ.ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก