สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

     สทบ.ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.)  สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สทบ.    ร่วมบูรณากาการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการเพื่อการให้คำปรึกษา การจัดทำนิติกรรมสัญญา การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท โดยมีนางสมศรี วัฒนไพศาล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธี

 

     และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับพนักงาน สทบ.ส่วนกลาง และ สทบ.สาขา สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 6 กลุ่ม สทบ.สาขา 13 ได้คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน 6 กองทุน  ใน 3 อำเภอ ที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล , กองทุนฯ ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุนเนื่องจากปัญหาหนี้ค้างชำระ และกองทุนฯ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วแต่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุนเนื่องจากเงินขาดบัญชี เพื่อเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติในการให้คำปรึกษา การจัดทำนิติกรรมสัญญา การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

     ทั้งนี้ จากที่ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านฯ ทั้ง 6 กองทุน พบว่าทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบของกองทุนหมู่บ้าน  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ ทำให้สามารถพัฒนากองทุนหมู่บ้านต่อไปได้

สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561